Studie- og ordensregler

Down

Studie- og ordensreglerne skal understøtte Køge Gymnasiums visioner, værdier og mål, hvori der står:

Faglighed og et seriøst engagement er i højsædet, og der arbejdes målrettet på at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at blive udfordret.

Alle skal have mulighed for at udfolde deres potentialer i en kultur, hvor vi hjælper hinanden, og hvor enhver rustes til at tilegne sig ny viden i balance mellem individualisme og fællesskab.

Et undervisnings- og skolefællesskab er betinget af et trygt, accepterende, rummeligt og levende socialt fællesskab, som vi skal tage hånd om og pleje. Vi viser respekt for, at klasserummet er et professionelt arbejdsfællesskab.

Skolen skal være et rart sted at være for elever og ansatte. Det handler også om velfungerende, inspirerende og smukke fysiske omgivelser, og der skal være steder, hvor man hygger sig og finder ro.

Om studie- og ordensreglerne

Nummereringen i paragraffer svarer til bekendtgørelsen om Studie- og ordensregler.

§ 1. Studie- og ordensreglerne for Køge Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

§ 2. Rektor fastsætter efter høring af bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen.

§ 3. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne, som findes på skolens hjemmeside.

Studie- og ordensreglerne for Køge Gymnasium er vedtaget d. 30. marts 2016

 

Aktiv deltagelse i undervisningen

§ 4. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

 1. Fremmøde til undervisningen.
 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der følger de stillede krav.
 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og andre prøver.
 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der højst udgør 100 kr. pr. døgn pr. deltager.
 5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 6. Ikke at foretage sig andet i timerne, end hvad der er relevant for undervisningen.

Skoledagen ligger normalt mellem 8 og 16. Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer af elevens almindelige skema varsles mindst 1 dag før. Eleven har pligt til at oplyse skolen om årsagen til evt. fravær. Det gøres via Lectio. En fremmødt elev, der på grund af handicap eller midlertidig funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter årgangslederens konkrete vurdering. Årgangslederen kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Udgiften hertil afholdes af eleven.

§ 5. Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver registreres af lærerne inden for en uge i Lectio, hvor den enkelte elev kan kontrollere sin deltagelse i undervisningen. Hvis en elev møder for sent eller forlader undervisningen før tiden medfører det fraværsnotering for hele lektionen eller for halvdelen af lektionen efter lærerens afgørelse. Hvis en elev ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragtes det som en forsømmelse. 

Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, men kan i særlige tilfælde udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.

For at begrænse fraværet og manglende aflevering af skriftlige opgaver, reageres der tidligt på en elevs forsømmelser: Læreren gør eleven opmærksom på forsømmelserne og opfordrer eleven til at indhente det forsømte. Eleven har mulighed for at søge hjælp i Lektiecaféen, i Studiecaféen eller på Lektier Online. Følger eleven ikke lærerens anvisninger, indkaldes eleven til samtale med studievejlederen.

Følger eleven ikke aftalerne med studievejlederen, tildeles eleven sanktioner fra skolens side. [se under sanktioner]

 

Procedure ved snyd i forbindelse med skr. opgaver

 

Alvorlig snyd

Hvis en elev har plagieret (kopieret, afskrevet mv.) en hel opgave eller store dele af en opgave betegnes det som alvorlig snyd. Hvis en lærer konstaterer alvorlig snyd, kaldes eleven til årgangslederen med opgaven og lærerens dokumentation for plagiat. Årgangslederen bortviser eleven 1 dag, og denne dag skrives opgaven, som afleveres til kontoret næste dag. For elever under 18 år sendes tillige brev til forældrene. I gentagelsestilfælde udløses 1. skriftlige varsel [se under varslingsprocedure]

 

Dårlig opgaveløsning

Hvis en elev har plagieret mindre dele af en opgave eller har brugt citater uden korrekte kildehenvisninger betegnes det som dårlig opgaveløsning. Dårlig opgaveløsning er først og fremmest dårligt håndværk (manglende kildeangivelse og citater i anførselstegn, uselvstændigt arbejde osv.), hvilket læreren medregner i bedømmelsen af opgaven. Afhængigt af omfanget, kan opgaven fx vurderes som ”minimalt acceptabel” (02), ”utilstrækkelig” (00) eller ”uacceptabel” (-3) i forhold til fagets mål. Læreren vejleder eleven i, hvordan noget lignede undgås i fremtiden, og orienterer evt. klassens studievejleder om hændelsen.

 

Tvivl om snyd

Er der tvivl om, hvor vidt en elev har snydt, træffer årgangslederen sammen med læreren afgørelse i den konkrete sag.

 

Eksamen og prøver

Eleverne skal orientere sig i Lectio om tidspunkt og sted for prøver. Ved sygdom kontaktes skolens kontor inden prøvens start. Ved eksamen kræves lægeerklæring som dokumentation for fravær. Lægeerklæringen betales af eleven. Snyd ved eksamen kan medføre bortvisning fra den pågældende prøve.

 

Regler for almindelig orden og samvær

Indbyrdes hensyn

På Køge Gymnasium forventer vi, at alle er hensynsfulde og ansvarlige mennesker således, at der er vide rammer for både individuelle og kollektive udfoldelser. Ved uoverensstemmelser er det god skik at tale sammen indbyrdes, før andre parter involveres.

 

Adfærdsregler i timerne

Adfærdsregler i timerne aftales mellem lærer og elever. I tvivlstilfælde er det læreren, som afgør retningslinjerne.

 

Mobning

Vi har som skole en særlig profil præget af åbenhed, rummelighed og faglighed, hvilket blandt andet står formuleret i vores værdipapir.

Denne profil vinder genklang og genkendelse hos vore elever, som også fremhæver skolens særlige profil som en faktor, der gør Køge Gymnasium til et aktivt tilvalg. Ingen kan derfor være i tvivl om, hvilke forventninger vi har til hinanden.

Skolen accepterer derfor ingen form for mobning, uanset om den finder sted på skolen eller på de sociale medier. Hvis du er udsat for mobning eller er vidne til at en person udsættes for mobning, så henvend dig til din studievejleder, en lærer du er tryg ved eller rektor. Alle henvendelser bliver taget seriøst.

 

Oprydning

Det forventes, at man altid rydder op efter sig.

Når et klasselokale forlades skal der være ryddet helt op og stolene skal være sat op.

Efter frokost skal alt affald fra frokosten smides i de sorte affaldsposer. 

 

Parkering

Parkering af cykler skal foregå i cykelstativerne. Biler må kun parkeres i båsene på parkeringspladserne.

 

Information

Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens meddelelser i Lectio, på skolens informationsskærme og til morgensamling.

Plakater o. lign. må kun opsættes efter aftale med rektor og kun på opslagstavlerne. Opsatte plakater forsynes med navn, klasse og dato for opsætning. 

 

Computere og IT

Eleverne har pligt til at medbringe en bærbar computer til undervisningen, som kan anvende skolens programmer. Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger læreren giver og følge den generelle lovgivning. 

 

Bøger og materialer

Ved lån af skolens bøger skal disse forsynes med navn, klasse og årgang. Beskadigelse af bøger eller andet udstyr kan medføre krav om erstatning. Manglende aflevering af bøger kan medføre krav om erstatning.

 

Rygning

Der må ikke ryges på skolens grund (matrikel). E-cigaretter kan dog benyttes udendørs. 

 

Alkohol

 1. Der må ikke indtages alkohol på skolens område i skoletiden.
 2. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 16 år.
 3. På ture ud af huset sætter lærerne regler for indtagelse af øl og vin. Alkohol til fester:
 4. Til skolens fester og elevcaféer efter skoletiden må der ikke udskænkes alkohol med en promille, der ligger over øl, breezers o.lign.
 5. Ved lukkede fester kan der udskænkes alkohol til unge over 16 år.
 6. Ved åbne fester og/ eller fester med inviterede gæster udefra udskænkes ikke alkohol til unge under 18 år.
 7. Alkoholindtagelse må kun ske, når der er voksne til stede på skolen. 
 8. Rusmidler

Hash eller andre rusmidler må på intet tidspunkt findes på skolen, indtages på skolen eller indtages forud for ophold på skolen. Overtrædelse kan medføre bortvisning (se under sanktioner) eller politianmeldelse.

 

Sanktioner

§ 6. Lærerne, studievejlederne, årgangslederne eller rektor/ vicerektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

En pædagogisk tilrettevisning, tildelt af læreren, kan omfatte:

 • Midlertidig inddragelse i op til et modul af mobiltelefoner eller andre forstyrrende elementer.
 • Bortvisning fra den pågældende time Bortvisningen tæller som fravær. 

En pædagogisk tilrettevisning, tildelt af studievejlederne, kan omfatte:

 • Krav om at benytte skolens tilbud om lektiehjælp.

En pædagogisk tilrettevisning, tildelt af årgangslederen, kan omfatte:

 • Indkaldelse til ”morgenkontrakt”, hvor eleven skal krydses af på kontoret ved skoledagens start og afslutning i 14 dage.
 • Indkaldelse til ”lektiefængsel”/ henholdsvis ”skrivefængsel”, hvor elever sidder efter skoletid i op til 14 dage og laver skriftlige afleveringer.

§ 7. Hvis en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat pligten til at deltage aktivt i undervisningen eller skolens regler for almindelig orden og samvær, kan følgende sanktioner iværksættes af ledelsen:

 1. Advarsel.
 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. I så fald gives der ikke årskarakterer, og allerede givne årskarakterer bortfalder.
 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 6. Bortvisning (udskrivning).
 7. Elevens mulighed for at få SU bortfalder, når eleven ikke er studieaktiv. En elev, der har mistet retten til at få SU, vil kunne søge SU igen, når eleven atter skønnes studieaktiv.

Ved grov overtrædelse af skolens ordensregler, f.eks. forsætlig ødelæggelse af andre elevers eller skolens ejendom, kan rektor iværksætte sanktioner.

§ 8. En sanktion efter § 7 nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

 

Varslingsprocedure

Hvis en elev overtræder skolens studie- og ordensregler, følges nedenstående procedure:

 1. Elevens studievejleder taler med årgangslederen om evt. særlige elevforhold.
 2. Årgangslederen indkalder eleven til en samtale og uddeler 1. varsel. Hvis eleven er under 18 år, sendes varslet også anbefalet til elevens forældre.
 3. Hvis problemerne fortsætter, giver årgangsleder eleven partshøring til 2. varsel, enten med henblik på bortvisning eller eksamen på særlige vilkår. Her gives 8 dages frist til at komme med indsigelser i forhold til det registrerede fravær eller anden forseelse.
 4. Umiddelbart efter fristens udløb afholdes samtale mellem elev og årgangsleder eller rektor. En evt. SU fratages i forbindelse med 2. varsel. Eleven kan søge om SU igen, hvis vedkommende senere vurderes studieaktiv.
 5. Hvis aftalerne i forbindelse med 2. varsel ikke overholdes, iværksættes de varslede sanktioner.

 

Oprykning

§ 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I uddannelsen til studentereksamen (stx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning.

Stk. 4. En elev, der har opfyldt beståkravet, jf. stk. 3, men som ikke har aflagt alle de krævede prøver mv. som følge af fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i henhold til § 7, nr. 5, har krav på oprykning, medmindre rektor har truffet beslutning om at udskrive eleven.

§ 10. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

 

Klage

§ 11. En leders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til § 7, og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til § 10 skal følge forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Klage over skolens afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes gives klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til § 7 har ikke opsættende virkning, medmindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.