Praktiske informationer

Anti-mobbestrategi for Køge Gymnasium

Køge Gymnasium skal være et gymnasium for alle. Alle skal bidrage til at sikre et åbent og inkluderende undervisningsmiljø på hele Køge Gymnasium.  Formålet med at lave en

Strategi mod mobning på Køge Gymnasium, herunder digital mobning, er således at undgå mobning på og uden for Køge Gymnasium ved at have en klar holdning om, at mobning er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Hvad er mobning?

 • Aktiv chikanering gentagne gange over en vis tid af en person eller gruppe, uden nogen form for accept fra de involverede parter
 • Mobning foregår ikke udelukkende som en aktiv handling. Bliver en elev, eller flere, ekskluderet, anses dette også som mobning
 • Mobning foregår ikke udelukkende på skolens areal. På Køge Gymnasium tages der således også højde for mobning uden for skolen blandt Køge Gymnasiums elever
 • Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger via alle it-platforme.
 • Mobning på digitale medier anses som værende på lige fod med mobning ansigt til ansigt

Hvordan forebygger vi mobning?

 • ved at alle skolens elever fra første skoledag oplever, at undervisning samt arrangementer som ekskursioner, frivillig idræt, fester, cafeer m.m. er for alle og karakteriseret ved gensidig respekt
 • ved at eleverne sammen med teamlærer gennemgår og underskriver skolens studie- og ordensregler, hvor antimobbestrategien indgår.
 • ved at klassens trivsel er fast punkt på teamlærermøder og lærerforsamlingsmøder
 • ved at eleverne gennem studiekompetencemoduler lærer at færdes på de sociale medier på en reflekteret måde
 • ved at personalet kender og følger den foreliggende antimobbestrategi. Antimobbestrategien præsenteres for alle medarbejdere på skoleårets opstartsmøde i august
 • ved at eleverne ved karaktersamtaler spørges til trivsel

Hvis mobning opstår, hvad gør vi så?

 • hvis en elev føler sig krænket og/eller chikaneret, har man såvidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen eller en lærer, studievejleder eller ledelsen.
 • hvis en medarbejder er vidne til mobning eller får mistanke om mobning, skal der handles inden for max 3 dage. Elevens studievejleder informeres, og studievejleder, teamlærer og årgangsleder afgør i fællesskab, hvem der tager kontakt til det mulige offer og den mulige krænker. Såfremt de involverede er under 18 år, inddrages forældre/værge.
 • Mobning kan resultere i bortvisning i op til 10 skoledage, i særligt alvorlige tilfælde i permanent bortvisning fra skolen.

Forankring: 

Vicerektor/ Skolerådet

Revidering: 

Antimobbestrategien revideres hvert andet år (ulige årstal) på Skolerådets decembermøde.

Dato:

Vedtaget af Køge Gymnasiums bestyrelse d.12. december 2019

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.