Home/Om KG/Praktiske informationer/Studie- og ordensregler

Praktiske informationer

Studie- og ordensregler på KG

Studie- og ordensreglerne understøtter Køge Gymnasiums visioner, værdier og mål, hvor:

Faglighed og et seriøst engagement i højsædet, og der arbejdes målrettet på at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at blive udfordret.

Alle skal have mulighed for at udfolde deres potentialer i en kultur, hvor vi hjælper hinanden, og hvor enhver rustes til at tilegne sig ny viden i balance mellem individualisme og fællesskab.

Et undervisnings- og skolefællesskab er betinget af et trygt, accepterende, rummeligt og levende socialt fællesskab, som vi skal tage hånd om og pleje. Vi viser respekt for, at klasserummet er et professionelt arbejdsfællesskab.

Skolen skal være et rart sted at være for elever og ansatte. Det handler også om velfungerende, inspirerende og smukke fysiske omgivelser, og der skal være steder, hvor man kan hygge sig og finde ro.

 • 1. Om studie- og ordensreglerne:

Studie- og ordensreglerne støtter uddannelsen og bidrager til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for både elever, lærere og alle andre på skolen.

Stk. 2. Studie- og ordensreglerne gælder for eleverne på Køge Gymnasium

Stk. 3. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet af elever, lærere og ledere i Skolerådet, i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Stk. 4. Studie- og ordensreglerne er vedtaget i Køge Gymnasiums bestyrelse

 • 2. Studie- og ordensreglerne omfatter:

Elevernes studiemæssige forhold, herunder mødepligt, pligt til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om skolens indgriben over for elevers fravær og forsømmelser

 1. Orden og samvær i forbindelse med undervisningen og på skolen i det hele taget

Stk. 2. Studie- og ordensreglerne danner grundlag for at undgå alle former for snyd og lignende.

Stk. 3. Studie- og ordensreglerne indebærer, at eleverne skal overholde almene normer for god orden og godt samvær med respektfulde relationer mellem elever, lærere og de øvrige ansatte.

Stk. 4. Studie- og ordensreglerne indebærer en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge konkrete anvisninger, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

 • 3. Møde- og deltagelsespligt

Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder også, hvis undervisningen foregår uden for Køge Gymnasiums område, herunder ved ekskursioner m.v.

1) Eleverne skal ligeledes deltage aktivt i de arbejdsformer læreren anviser

2) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige opgaver

3) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

Stk. 2. Særligt tilrettelagte studieforløb

For elever med særlige vanskeligheder kan årgangsleder og studievejleder aftale et særligt tilrettelagt studieforløb i en nærmere aftalt tidsperiode.

1) Elever med handicap eller midlertidig funktionsnedsættelse kan efter en individuel og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag i kortere eller længere tid

2) Elever med psykiske sygdomme eller alvorlige personlige vanskeligheder kan efter en individuel og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag i kortere eller længere tid

3) Hvis en elev søger fritagelse, kan Køge Gymnasium bede eleven om en lægeerklæring som dokumentation. Det samme gælder, hvis der er behov for en lægeerklæring som dokumentation for sygdom. Eleven afholder selv en eventuel udgift til lægeerklæringen.

Stk 3. Procedure ved snyd i forbindelse med skriftlige opgaver

Der skelnes mellem forskellige grader af snyd fra de mindre alvorlige til de mere alvorlig:

Tvivl om snyd

Dårlig opgaveløsning

Alvorlig snyd

Snyd ved eksamen

 1. Tvivl om snyd

Dele af en elevs aflevering kan undertiden minde om dele af en andens arbejde (en anden elevaflevering, en andens tekst på nettet mv.). Er der tvivl om, hvor vidt en elev har snydt, vurderer årgangslederen materialet sammen med læreren og træffer afgørelse i den konkrete sag.

 1. Dårlig opgaveløsning

Hvis en elev har plagieret mindre dele af en opgave eller har brugt citater uden korrekte kildehenvisninger kan det i nogle tilfælde betegnes som dårlig opgaveløsning. Dårlig opgaveløsning er først og fremmest dårligt håndværk (manglende kildeangivelse og citater i anførselstegn, uselvstændigt arbejde osv.), hvilket læreren medregner i bedømmelsen af opgaven. Afhængigt af omfanget, kan opgaven fx vurderes som ”minimalt acceptabel” (02), ”utilstrækkelig” (00) eller ”uacceptabel” (-3) i forhold til fagets mål. Læreren vejleder eleven i, hvordan noget lignede undgås i fremtiden, og orienterer klassens studievejleder om hændelsen.

 1. Alvorlig snyd

Hvis en elev har plagieret (kopieret, afskrevet mv.) en hel opgave eller store dele af en opgave betegnes det som alvorlig snyd. Hvis en lærer konstaterer alvorlig snyd, kaldes eleven til årgangslederen med opgaven og lærerens dokumentation for plagiat. Årgangslederen bortviser eleven 1 dag, og denne dag skrives opgaven, som afleveres til kontoret næste dag. For elever under 18 år sendes tillige brev til forældrene. I gentagelsestilfælde udløses en skriftlig advarsel [se under varslingsprocedure]

Stk 4. Prøver, herunder eksaminer, terminsprøver og årsprøver

Eleverne skal orientere sig i Lectio om tidspunkt og sted for prøver. Ved sygdom kontaktes skolens kontor inden prøvens start. Ved prøver kræves lægeerklæring som dokumentation for fravær. Lægeerklæringen betales af eleven. Snyd ved prøver kan medføre bortvisning fra den pågældende prøve og i særligt alvorlige tilfælde permanent bortvisning fra skolen.

 • 4. Normer for orden og samvær
 1. Indbyrdes hensyn

På Køge Gymnasium anvendes en ordentlig tone og et sprogbrug præget af gensidig respekt.

Vi har som skole en særlig profil præget af åbenhed, rummelighed og faglighed, hvilket blandt andet står formuleret i vores værdipapir. Denne profil vinder genklang og genkendelse hos vore elever, som også fremhæver skolens særlige profil som en faktor, der gør Køge Gymnasium til et aktivt tilvalg. Ingen kan derfor være i tvivl om, hvilke forventninger vi har til hinanden.

 1. Adfærdsregler i timerne

Adfærdsregler i timerne aftales mellem lærer og elever. I tvivlstilfælde er det læreren, som afgør retningslinjerne.

I øvrigt gælder:

 1. Samvær og adfærd foregår i respekt for andre og for undervisningens gennemførelse
 2. Eleverne sørger for at efterlade lokaler og fællesarealer i opryddet tilstand
 3. Affald smides i affaldsspandene
 4. Der stoles op efter 3. og 4. modul
 5. Forbud mod mobning

Dette afsnit udgør Køge Gymnasiums anti-mobbestrategi jf. undervisningsmiljøloven.

Køge Gymnasium skal være et gymnasium for alle. Alle skal bidrage til at sikre et åbent og inkluderende undervisningsmiljø på hele Køge Gymnasium. Formålet med at lave en strategi mod mobning på Køge Gymnasium, herunder digital mobning, er således at undgå mobning på og uden for Køge Gymnasium ved at have en klar holdning om, at mobning er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Hvad er mobning?

 • Aktiv chikanering gentagne gange over en vis tid af en person eller gruppe, uden nogen form for accept fra de involverede parter.

 

 • Mobning foregår ikke udelukkende som en aktiv handling. Bliver en elev, eller flere, ekskluderet, anses dette også som mobning

 

 • Mobning foregår ikke udelukkende på skolens areal. På Køge Gymnasium tages der således også højde for mobning uden for skolen blandt Køge Gymnasiums elever

 

 • Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger via alle it-platforme.

 

 • Mobning på digitale medier anses som værende på lige fod med mobning ansigt til ansigt

Hvordan forebygger vi mobning?

 • Ved at alle skolens elever fra første skoledag oplever, at undervisning samt arrangementer som ekskursioner, frivillig idræt, fester, cafeer m.m. er for alle og karakteriseret ved gensidig respekt
 • ved at eleverne sammen med teamlærer gennemgår og underskriver skolens studie- og ordensregler, hvor antimobbestrategien indgår.
 • ved at klassens trivsel er fast punkt på teamlærermøder og lærerforsamlingsmøder
 • ved at eleverne gennem studiekompetencemoduler lærer at færdes på de sociale medier på en reflekteret måde
 • ved at personalet kender og følger den foreliggende antimobbestrategi. Antimobbestrategien præsenteres for alle medarbejdere på skoleårets opstartsmøde i august
 • ved at eleverne ved karaktersamtaler spørges til trivsel

Hvis mobning opstår, hvad gør vi så?

 • hvis en elev føler sig krænket og/eller chikaneret, har man såvidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen eller en lærer, studievejleder eller ledelsen.
 • hvis en medarbejder er vidne til mobning eller får mistanke om mobning, skal der handles inden for max 3 dage. Elevens studievejleder informeres, og studievejleder, teamlærer og årgangsleder afgør i fællesskab, hvem der tager kontakt til det mulige offer og den mulige krænker. Såfremt de involverede er under 18 år, inddrages forældre/værge.
 • Mobning kan resultere i bortvisning i op til 10 skoledage, i særligt alvorlige tilfælde i permanent bortvisning fra skolen.

Forankring:
Vicerektor/ Skolerådet

Revidering:
Antimobbestrategien revideres hvert andet år (ulige årstal) på Skolerådets decembermøde.

Dato:
Vedtaget af Køge Gymnasiums bestyrelse d.12. december 2019

 1. Lyd- og billedoptagelser

Lyd- og billedoptagelser af personer, eller videreformidling (deling) heraf, er ikke tilladt medmindre den eller de pågældende giver udtrykkeligt samtykke hertil.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at foretage eller dele optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

 1. Parkering

Parkering af cykler skal foregå i cykelstativerne. Biler må kun parkeres i båsene på parkeringspladserne.

 1. Oplysning og reklame

Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens meddelelser i Lectio, på skolens informationsskærme og til morgensamling.

Stk. 2. Skolens elever har mulighed for at informere om lokale aktiviteter, frivillige foreninger eller andet med et almennyttigt, ikke-økonomisk formål.

Information kan foregå

– På morgensamling efter aftale

– På skolens opslagstavler

– Ved en stand eller skiltning i kantinen efter aftale

– Evt. på anden måde efter aftale

Stk. 3. Studerende, forskere, Campus Køge, ungdomsforeninger eller andre kan efter aftale informere om aktiviteter, undersøgelser eller andet med et almennyttigt, ikke-økonomisk formål.

Stk. 4. I forbindelse med valg til folketinget, EU, kommuner og/eller regioner kan opstillingsberettigede politiske partier efter aftale informere om politiske spørgsmål og holdninger.

Stk. 5. Reklame med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

 1. Computere og IT

Eleverne har pligt til at medbringe en bærbar computer til undervisningen, som kan anvende skolens programmer. Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger læreren giver og følge den generelle lovgivning.

 1. Bøger og materialer

Ved lån af skolens bøger skal disse forsynes med navn, klasse og årgang. Beskadigelse af bøger eller andet udstyr kan medføre krav om erstatning. Manglende aflevering af bøger kan medføre krav om erstatning.

 1. Rygning

Der må ikke ryges på skolens grund (matrikel).

 1. Alkohol

Dette afsnit udgør Køge Gymnasiums alkoholpolitik:

 1. Der må ikke indtages alkohol på skolens område i skoletiden.
 2. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 16 år medmindre der foreligger en særlig forældretilladelse.
 3. På ture ud af huset sætter lærerne regler for indtagelse af alkohol.
 4. Alkohol til fester:

– Til skolens fester og elevcaféer efter skoletiden må der normalt ikke udskænkes alkohol med en promille, der ligger over øl, breezers o.lign.

– Ved lukkede fester kan der udskænkes alkohol til unge over 16 år

– Ved åbne fester og/ eller fester med inviterede gæster udefra udskænkes ikke alkohol til unge under 18 år

Alkoholindtagelse må kun ske, når der er voksne til stede på skolen.

 1. Rusmidler

Hash eller andre rusmidler må på intet tidspunkt findes på skolen, indtages på skolen eller indtages forud for ophold på skolen.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdsteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.