Home/Om KG/Praktiske informationer/Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på KG

Studie- og ordensreglerne understøtter Køge Gymnasiums visioner, værdier og mål, hvor:

 

§ 1. Om studie- og ordensreglerne:

Studie- og ordensreglerne støtter uddannelsen og bidrager til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for både elever, lærere og alle andre på skolen.

Stk. 2. Studie- og ordensreglerne gælder for eleverne på Køge Gymnasium

Stk. 3. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet af elever, lærere og ledere i Skolerådet, i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Stk. 4. Studie- og ordensreglerne er vedtaget i Køge Gymnasiums bestyrelse

§ 2. Studie- og ordensreglerne omfatter:

1. Elevernes studiemæssige forhold, herunder mødepligt, pligt til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om skolens indgriben over for elevers fravær og forsømmelser

2. Orden og samvær i forbindelse med undervisningen og på skolen i det hele taget

Stk. 2. Studie- og ordensreglerne danner grundlag for at undgå alle former for snyd og lignende.

Stk. 3. Studie- og ordensreglerne indebærer, at eleverne skal overholde almene normer for god orden og godt samvær med respektfulde relationer mellem elever, lærere og de øvrige ansatte.

Stk. 4. Studie- og ordensreglerne indebærer en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge konkrete anvisninger, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

§ 3. Møde- og deltagelsespligt:

Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder også, hvis undervisningen foregår uden for Køge Gymnasiums område, herunder ved ekskursioner m.v.

1) Eleverne skal ligeledes deltage aktivt i de arbejdsformer læreren anviser

2) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige opgaver

3) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

Stk. 2. Særligt tilrettelagte studieforløb

For elever med særlige vanskeligheder kan årgangsleder og studievejleder aftale et særligt tilrettelagt studieforløb i en nærmere aftalt tidsperiode.

1) Elever med handicap eller midlertidig funktionsnedsættelse kan efter en individuel og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag i kortere eller længere tid

2) Elever med psykiske sygdomme eller alvorlige personlige vanskeligheder kan efter en individuel og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag i kortere eller længere tid

3) Hvis en elev søger fritagelse, kan Køge Gymnasium bede eleven om en lægeerklæring som dokumentation. Det samme gælder, hvis der er behov for en lægeerklæring som dokumentation for sygdom. Eleven afholder selv en eventuel udgift til lægeerklæringen.

Stk 3. Procedure ved snyd i forbindelse med skr. opgaver

Der skelnes mellem forskellige grader af snyd fra de mindre alvorlige til de mere alvorlige:

1. Tvivl om snyd

2. Dårlig opgaveløsning

3. Alvorlig snyd

4. Snyd ved eksamen

1. Tvivl om snyd

Dele af en elevs aflevering kan undertiden minde om dele af en andens arbejde (en anden elevaflevering, en andens tekst på nettet mv.). Er der tvivl om, hvor vidt en elev har snydt, vurderer årgangslederen materialet sammen med læreren og træffer afgørelse i den konkrete sag.

2. Dårlig opgaveløsning

Hvis en elev har plagieret mindre dele af en opgave eller har brugt citater uden korrekte kildehenvisninger kan det i nogle tilfælde betegnes som dårlig opgaveløsning. Dårlig opgaveløsning er først og fremmest dårligt håndværk (manglende kildeangivelse og citater i anførselstegn, uselvstændigt arbejde osv.), hvilket læreren medregner i bedømmelsen af opgaven. Afhængigt af omfanget, kan opgaven fx vurderes som ”minimalt acceptabel” (02), ”utilstrækkelig” (00) eller ”uacceptabel” (-3) i forhold til fagets mål. Læreren vejleder eleven i, hvordan noget lignede undgås i fremtiden, og orienterer klassens studievejleder om hændelsen.

3. Alvorlig snyd

Hvis en elev har plagieret (kopieret, afskrevet mv.) en hel opgave eller store dele af en opgave betegnes det som alvorlig snyd. Hvis en lærer konstaterer alvorlig snyd, kaldes eleven til årgangslederen med opgaven og lærerens dokumentation for plagiat. Årgangslederen bortviser eleven 1 dag, og denne dag skrives opgaven, som afleveres til kontoret næste dag. For elever under 18 år sendes tillige brev til forældrene. I gentagelsestilfælde udløses en skriftlig advarsel [se under varslingsprocedure]

Stk 4. Prøver, herunder eksaminer, terminsprøver og årsprøver

Eleverne skal orientere sig i Lectio om tidspunkt og sted for prøver. Ved sygdom kontaktes skolens kontor inden prøvens start. Ved prøver kræves lægeerklæring som dokumentation for fravær. Lægeerklæringen betales af eleven. Snyd ved prøver kan medføre bortvisning fra den pågældende prøve og i særligt alvorlige tilfælde permanent bortvisning fra skolen.

§ 4. Normer for orden og samvær:

1. Indbyrdes hensyn

På Køge Gymnasium anvendes en ordentlig tone og et sprogbrug præget af gensidig respekt.

Vi har som skole en særlig profil præget af åbenhed, rummelighed og faglighed, hvilket blandt andet står formuleret i vores værdipapir. Denne profil vinder genklang og genkendelse hos vore elever, som også fremhæver skolens særlige profil som en faktor, der gør Køge Gymnasium til et aktivt tilvalg. Ingen kan derfor være i tvivl om, hvilke forventninger vi har til hinanden.

2. Adfærdsregler i timerne

Adfærdsregler i timerne aftales mellem lærer og elever. I tvivlstilfælde er det læreren, som afgør retningslinjerne.

I øvrigt gælder:

1. Samvær og adfærd foregår i respekt for andre og for undervisningens gennemførelse

2. Eleverne sørger for at efterlade lokaler og fællesarealer i opryddet tilstand

3. Affald smides i affaldsspandene

4. Der stoles op efter 3. og 4. modul

Særligt om virtuel undervisning

Under virtuel undervisning skal eleverne have tændt kamera, og mikrofonen skal holdes slukket, med mindre der skal siges noget i undervisningen. Hvis en elev på grund af særlige forhold ikke har mulighed for at deltage med billede, skal eleven henvende sig til sin årgangsleder.

Eleverne skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som i skolen, dvs. de skal være påklædte, have papir og blyant parat, og hvis det er muligt: Sidde ved et bord.

Eleverne bør i videst muligt omfang have ro omkring sig, uden andre personer, kæledyr eller andre forstyrrende elementer ved siden af. Mens undervisningen pågår, må eleverne ikke foretage sig andet, herunder på andre medier, end hvad der er relevant for undervisningen.

Hverken elever eller lærer må optage den virtuelle undervisning uden skriftlig, underskrevet og dateret tilladelse fra alle tilstedeværende.

3. Forbud mod mobning

Der henvises i øvrigt til skolens anti-mobbestrategi, jf. undervisningsmiljøloven.

Køge Gymnasium accepterer ingen form for mobning, uanset om den finder sted på skolen, uden for skolen eller digitalt.

Hvis en elev er udsat for mobning, eller hvis en elev er vidne til, at en anden person udsættes for mobning, kan eleven eller andre henvende sig til sin studievejleder, en lærer eller rektor.

Efter et konkret tilfælde af mobning udarbejder ledelsen med det samme en handlingsplan.

4. Lyd- og billedoptagelser

Lyd- og billedoptagelser af personer, eller videreformidling (deling) heraf, er ikke tilladt medmindre den eller de pågældende giver udtrykkeligt samtykke hertil.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at foretage eller dele optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

5. Parkering

Parkering af cykler skal foregå i cykelstativerne. Biler må kun parkeres i båsene på parkeringspladserne.

6. Oplysning og reklame

Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens meddelelser i Lectio, på skolens informationsskærme og til morgensamling.

Stk. 2. Skolens elever har mulighed for at informere om lokale aktiviteter, frivillige foreninger eller andet med et almennyttigt, ikke-økonomisk formål.

Information kan foregå

– På morgensamling efter aftale

– På skolens opslagstavler

– Ved en stand eller skiltning i kantinen efter aftale

– Evt. på anden måde efter aftale

Stk. 3. Studerende, forskere, Campus Køge, ungdomsforeninger eller andre kan efter aftale informere om aktiviteter, undersøgelser eller andet med et almennyttigt, ikke-økonomisk formål.

Stk. 4. I forbindelse med valg til folketinget, EU, kommuner og/eller regioner kan opstillingsberettigede politiske partier efter aftale informere om politiske spørgsmål og holdninger.

Stk. 5. Reklame med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

7. Computere og IT

Eleverne har pligt til at medbringe en bærbar computer til undervisningen, som kan anvende skolens programmer. Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger læreren giver og følge den generelle lovgivning.

8. Bøger og materialer

Ved lån af skolens bøger skal disse forsynes med navn, klasse og årgang. Beskadigelse af bøger eller andet udstyr kan medføre krav om erstatning. Manglende aflevering af bøger kan medføre krav om erstatning.

9. Forbud mod rygning

I henhold til dansk lovgivning er det ikke tilladt at ryge i skoletiden, hverken indendørs eller udendørs, jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer, § 7 og § 7a.

Det betyder konkret, at elever og ansatte ikke må ryge eller anvende tobaksvarer, snus, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter fra skoledagens start kl. 8.05 til kl. 15.25, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- eller skoletiden.

10. Alkohol

Dette afsnit udgør Køge Gymnasiums alkoholpolitik:

1. Der må ikke indtages alkohol på skolens område i skoletiden.

2. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 16 år medmindre der foreligger en særlig forældretilladelse.

3. På ture ud af huset sætter lærerne regler for indtagelse af alkohol.

4. Alkohol til fester:

– Til skolens fester og elevcaféer efter skoletiden må der normalt ikke udskænkes alkohol med en promille, der ligger over øl, breezers o.lign.

– Ved lukkede fester kan der udskænkes alkohol til unge over 16 år

– Ved åbne fester og/ eller fester med inviterede gæster udefra udskænkes ikke alkohol til unge under 18 år

Alkoholindtagelse må kun ske, når der er voksne til stede på skolen.

11. Rusmidler

Hash eller andre rusmidler må på intet tidspunkt findes på skolen, indtages på skolen eller indtages forud for ophold på skolen.

§ 5. Tilrettevisning og advarsel:

Køge Gymnasium kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning i tilfælde af overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

1. Varsel

Ledelsen kan i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser af studie- og ordensreglerne give eleven en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan føre til bortvisning.

2. Varsel

Rektor kan i tilfælde af fortsatte eller meget alvorlige overtrædelser af studie- og ordensreglerne give eleven en skriftlig advarsel om, at eleven bortvises øjeblikkelig ved nogen form for yderligere overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Stk. 2. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb med følgende undtagelser:

– Elever med 2. varsel modtager ved det følgende skoleårs begyndelse en mundtlig påmindelse om at overholde studie- og ordensreglerne

– Advarsler på grund af snyd, mobning eller anden alvorlig overtrædelse af studie- og ordensreglerne bortfalder ikke

§ 6. Sanktioner:

Overtrædelse af Køge Gymnasiums studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

Stk. 1. Mindre sanktioner ved lærere, herunder studievejledere

Som udgangspunkt vil en pædagogisk tilrettevisning være tilstrækkeligt til at sikre undervisningens gennemførelse og den generelle opretholdelse af ro og orden på skolen.

Hvis en pædagogisk tilrettevisning ikke er tilstrækkeligt, kan en lærer, hhv. studievejleder:

1. Anvise en elev en anden plads i lokalet

2. Midlertidigt inddrage mobiltelefoner, computere eller andet i et undervisningsforløb (i et modul, på en ekskursionen osv.)

3. Notere en elev helt eller delvist fraværende, som kommer for sent eller forlader undervisningen i utide, herunder ved gruppearbejde

4. Bortvise en elev fra undervisningen i det pågældende modul (på ekskursion osv.) og notere det som fravær

5. Henvise en elev til ”kontoret”, dvs. ledelsen

Hvis en elev opfører sig direkte respektløst, obstruerer eller på anden måde undlader at efterleve lærerens, hhv. studievejlederens, mindre sanktioner eller anvisninger, vil det blive anset for en alvorlig overtrædelse af studie- og ordensreglerne med heraf følgende skriftlig advarsel og/ eller andre sanktioner ved ledelsen.

Stk. 2. Sanktioner ved ledelsen

Årgangslederen, hhv. HF-lederen, vicerektor eller rektor kan tildele en elev følgende sanktioner:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter, midlertidigt eller permanent.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Køge Gymnasium registrerer elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer bestemte typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler under sit ophold på Køge Gymnasium og i undervisningen.

4) Tilbageholdelse i højst et modul af en eller flere forstyrrende genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler.

5) Henvisning af en elev i STX til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder ved forsømmelser, gentagen snyd eller anden uretmæssig adfærd.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis der træffes beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7) Midlertidig eller permanent bortvisning fra Køge Gymnasium.

§ 7. Betingede sanktioner:

En sanktion kan f.eks. være betinget af elevens adfærd efter overtrædelsen af studie- ordensreglerne er sket:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete.

§ 8. Ved sanktioner gælder følgende regler:

1) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører Køge Gymnasium forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.

2) Køge Gymnasium træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og proportional i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af Køge Gymnasiums studie- og ordensregler.

§ 9. Fraværsregistrering:

Man skal møde til timerne og fravær bør undgås. Der ligger ikke fast procent-grænse for fravær.

Køge Gymnasium registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen elevens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Eleven har mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen.

Stk. 2.

På Køge Gymnasium er der som udgangspunkt ikke noget, der hedder ”lovligt fravær”.

Eleverne kan ved registrering af fravær oplyse i Lectio, om fraværet er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen (borgerligt ombud og tilsvarende). Medlemmer af elevrådet kan få godskrevet fravær for deltagelse i elevrådsaktiviteter.

Elever, der er dobbeltplanlagt med skoleaktiviteter f.eks. ekskursion, idrætsstævne, musical, universitetsbesøg eller andet efter aftale, skal anføre fraværsårsagen i Lectio. Fravær af denne type fører ikke til sanktioner.

Fravær må ikke have et omfang så det i væsentlig grad svækker elevens faglige standpunkt i et eller flere fag. Det samme gælder, hvis fravær i en tilsvarende grad må forventes at svække elevens faglige forbedring af et konstateret lavt fagligt standpunkt i et eller flere fag.

Stk. 3. Køge Gymnasium reagerer hurtigt på elevens fravær, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, med henblik på at undgå yderligere fravær.

§ 10. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin:

Køge Gymnasium tager ved skoleårets afslutning stilling til, om en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

Stk. 2. En elev kan nægtes oprykning, hvis det uvægtede karaktergennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår er under 2,0.

Stk. 3. Køge Gymnasium kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse, at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis der ikke træffes afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskrives eleven fra uddannelsen.

§ 11. Klage:

En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller Køge Gymnasiums studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til Køge Gymnasium. Klagen skal være modtaget af Køge Gymnasium senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter Køge Gymnasiums studie- og ordensregler om en sanktion, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Stk. 2.

Hvis Køge Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder Køge Gymnasium sine eventuelle bemærkninger til klagen. Køge Gymnasium sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at Køge Gymnasium har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til Køge Gymnasiums bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender Køge Gymnasium elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at Køge Gymnasium har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre Køge Gymnasium henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Vedtagelse og ikrafttræden

Køge Gymnasiums studie- og ordensregler er vedtaget af Køge Gymnasiums bestyrelse d.7.juni 2018 i henhold til bekendtgørelse af d.21.9.2017.

Studie-og ordensreglerne træder i kraft d.1. august 2018.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.