Studie- og ordensregler

Eksamensregler

I forbindelse med afholdelse af prøver og eksaminer på Køge Gymnasium er følgende regler gældende:

1. Mødetid 30 minutter før

Det er elevens ansvar at komme til tiden til alle eksaminer og årsprøver. For skriftlige eksaminer og årsprøver gælder, at man skal møde 30 min før prøvens starttidspunkt. For mundtlige prøver gælder, at man skal møde senest 30 min før starttidspunkt for eksamen. I eksamensperioden skal man som minimum en gang om dagen tjekke Lectio for ændringer i mødetidspunktet.

2. Ved sygdom kræves lægeerklæring

Hvis man er forhindret i at komme til tiden eller er syg, skal man straks ringe til kontoret på tlf 56 65 27 23 og informere skolen om årsagen og forventet ankomst. Ved sygdom skal der afleveres en lægeerklæring, der dækker datoen for prøven, hurtigst muligt. Eleven dækker selv udgifterne ved denne. Hvis ikke dette sker, betragtes det som udeblivelse fra prøven.

3. Forbud mod mobiltelefon

Det er forbudt at have adgang til mobiltelefoner under prøverne. Hvis den er afleveret i eksamenslokalet ved prøvens start, kan den først afhentes sammen med andre ejendele efter prøvens formelle afslutning. Der kan foretages stikprøver for at forhindre snyd.

4. Din computer skal virke

Det er elevens ansvar, at computeren virker til eksamen. Derfor skal eleven på forhånd have tjekket, at computeren virker på Køge Gymnasiums netværk, at alle programmer er opdateret, samt at unilogin virker – ellers kontakt it-kontoret. MAC-brugere skal være opmærksom på, at de skal have installeret en printer til computeren, for at kunne lave (=udskrive som) pdf, samt at opdatere office pakken inden eksamen (under menuen hjælp, vælg kontroller opdateringer).

5. Tjek at det er den rigtige prøve

Ved prøvens start er det elevens ansvar at tjekke, at det er den rigtige opgave, der er udleveret, samt at sikre at hele opgaven kan læses. Ved fejl i eksamensmaterialet skal eksamensvagten eller eksaminator straks kontaktes.

6. Ro i eksamenslokalet

Fra prøvens start skal der være ro i eksamenslokalet. Al kommunikation foregår gennem en eksamensvagt, det er kun tilladt at rejse sig, hvis man har fået lov af en eksamensvagt. Hvis man afleverer før tid, kan man få lov af eksamensvagten til at forlade lokalet. Man må ikke tage noget med ud af eksamenslokalet før prøvens formelle afslutning. Det sidste kvarter af prøven skal der være absolut ro, og derfor skal alle blive på deres pladser, også selv om prøven er afleveret.

7. Hjælpemidler

Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, og derfor skal alle hjælpemidler opbevares lokalt på computeren, undtagen hvor materialet har en sådan karakter, at materialet ikke kan opbevares lokalt, og derfor må eksaminanden tilgå materialet via internettet under prøven.

Det er kun tilladt at tilgå materiale, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen, samt egne noter og opgaver. Der må ikke søges ny viden.

8. Al form for snyd er forbudt

Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Når besvarelsen afleveres, er det eksaminandens ansvar, at alle regler er overholdt, dette bekræftes skriftligt ved prøvens afslutning. Det er forbudt at anvende ChatGPT og lignende platforme under eksamen.

Som udgangspunkt bortvises eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave.

Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

I tilfælde af bortvisning henvises der til bekendtgørelsen for afvikling af eksamen.

Hvis du har brug for at orientere dig i bekendtgørelser om fagene og eksamen, henviser vi til følgende links – men husk, at du altid er velkommen til at kontakte kontoret for information.

Bekendtgørelse for STX finder du her: www.retsinformation.dk

Bekendtgørelse for HF finder du her: www.retsinformation.dk

Bekendtgørelsen for afvikling af eksamen finder du her: www.retsinformation.dk

Ved klager over prøver skal du henvende dig på kontoret hurtigst muligt. Klagefristen udløber 14 dage efter offentliggørelsen af karakteren.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.