STX

Elevhåndbog

Adfærd på skolen
Du skal altid møde andre med respekt og tale pænt til dem, både elever og lærere. Vær åben og lyttende og accepter forskelligheder.

Adfærd i undervisningen
Du skal møde forberedt til undervisningen og have lavet dine lektier. Husk at have bøger, computer, papir og blyant og evt. andre materialer fremme ved timens start.
Kom til tiden, også efter pauser, og bliv til timen slutter. Bliv i lokalet, når der ikke er pause, dvs. toiletbesøg og andet venter til pausen.
Du er medansvarlig for undervisningens gennemførelse i forhold til læreren og de andre elever. Ræk hånden op, hvis du vil sige noget, og tal ikke, mens andre har ordet. Følg lærerens anvisninger.
Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og være åben for gruppedannelse med alle andre i klassen.
Mobiltelefonen skal være lydløs og ligge i tasken i timen eller afleveres til læreren, hvis læreren beder om det.
Du må kun bruge din computer til undervisningsrelaterede aktiviteter. Du må ikke gå på sociale medier, mens der er undervisning, og du må ikke bruge computeren til underholdning, fx spil, film og andet. Du skal lukke ned for din computer, når læreren beder om det.
Du må ikke optage undervisningen, med mindre det er aftalt med læreren.

Særligt om virtuel undervisning

Du skal have dit kamera tændt og mikrofonen slukket. Hvis du ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din årgangsleder.
Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole: Du skal være påklædt, have papir og blyant parat og hvis det er muligt, sidde ved et bord. Du skal også i videst muligt omfang have ro omkring dig (uden familiemedlemmer, kærester og kæledyr ved siden af). Du skal ikke spise eller tale eller skrive med andre på andre medier, imens du modtager undervisning.
Du må ikke optage den virtuelle undervisning.

Medindflydelse på undervisningen
Som elev har du medindflydelse på undervisningen, det vil sige, at du kan være med til at tale med læreren om, hvilke arbejdsformer I skal bruge, om studiemiljøet i timerne eller andet relevant.
Forslag og kommentarer til undervisningen i et fag skal drøftes med den pågældende lærer. Det kan fx gøres i forbindelse med mundtlige eller skriftlige evalueringer (se nedenfor).
Eleverne kan altid bede læreren om en samtale om undervisningen eller en evaluering. I kan aftale med læreren, hvornår og hvordan samtalen eller evalueringen bedst kan gennemføres.

Evaluering af undervisningen
Undervisningen evalueres minimum to gange årligt med hvert hold eller klasse, heraf mindst en gang årligt som skriftlig anonym evaluering, jf. skolens evalueringsstrategi.

Lektier
Lektier, som gives for til næste dag, skal være indskrevet i Lectio senest kl. 16. Lektier, som gives for til mandag skal være indskrevet senest fredag kl. 16.
Husk at du skal møde forberedt til undervisningen!

Skriftlige opgaver
Husk at gå i gang med opgaverne i god tid, så arbejdsbelastningen fordeles over flere dage. Det gælder især store opgaver, som gives for 2 eller 3 uger i forvejen.
Hvis opgaverne hober sig op, så tal med din lærer eller teamlærer.
Udlevering
Mindre skriftlige opgaver på 1-3 fordybelsestimer udleveres til eleverne minimum 1 uge før aflevering. Større skriftlige opgaver på 4 fordybelsestimer og derover udleveres til eleverne minimum 2 uger før aflevering.
Aflevering
Besvarelser på opgaver skal afleveres rettidigt på Lectio eller på en anden platform. Hvis opgaven ikke skal afleveres på Lectio vil læreren sørge for, at afleveringen alligevel bliver registreret i Lectio.
Tilbagemelding
Som elev får man en tilbagemelding på en afleveret opgave senest 3 uger efter den er afleveret. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt for en lærer at informere eleverne om, at fristen forlænges.
Angående ferier
Ferier medregnes ikke i tider og frister for udlevering, aflevering og tilbagemelding.
Rettelser og feedback
De tilbagemeldinger, I får på de skriftlige opgaver kan have forskellig karakter, fx individuel respons med lærerens kommentarer, gruppevis respons med lærerens kommentarer, klasse- eller holdvis respons med lærerens kommentarer eller peer feedback, dvs. elev-til-elev respons med andre elevers kommentarer.
Hvis I ønsker at tale om den feedback, I får på jeres opgaver, kan I tale med læreren om det, eller bede om at emnet indgår i en evaluering.

Kommunikation på Lectio
Den elektroniske kommunikation mellem elever og lærere, ledere og andre medarbejdere foregår på Lectio, som er platform for skema, undervisningsbeskrivelser, opgaver, karaktergivning mm.
Husk at tjekke Lectio dagligt i hverdagene, da der kan være vigtige informationer fra skolen eller ændringer i forhold til skemaet og undervisningen.
Hvis du har behov for at skrive elektronisk til skolen eller din lærer, foregår det via Lectios beskedfunktion.
Hverken elever eller lærere er forpligtede på at svare uden for normal arbejdstid/skoletid, og i en travl hverdag kan der ikke forventes svar på individuelle beskeder fra dag til dag. Oftest kan du dog forvente at individuelle beskeder er set og om nødvendigt besvaret inden for en uge.

Medindflydelse på skolen
Elevrådet
Hver klasse vælger to repræsentanter og to suppleanter til elevrådet. Ledelsen og lærerne lytter til elevrådet, og mange gode forslag fra elevrådet er i tidens løb blevet gennemført på Køge Gymnasium (som fx den håndbog, du læser i lige nu). Elevrådet kan nedsætte underudvalg, som selvstændigt får ansvar for at gennemføre fx sociale arrangementer.
Skolerådet
Skolerådet drøfter spørgsmål af fælles interesse for alle på skolen. Det består af elevrådsformanden og tre elevrepræsentanter, hvoraf en skal være fra HF, foruden to lærere og to ledere, hvor vicerektor er formand. Skolerådet rådgiver ledelsen og kan sende spørgsmål til høring i elevrådet og pædagogisk råd.
Bestyrelsen
Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Den består af to elevrepræsentanter, valgt af elevrådet, to lærere og fem personer udefra, som repræsenterer kommunerne, skolerne, de videregående uddannelser og erhvervslivet. Bestyrelsen vedtager blandt andet skolens budget (hvad pengene skal bruges til) og udviklingsplaner (hvordan skolen skal udvikle sig fremover).

Deltagelsespligt
Som elev har du pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige, at du skal møde til tiden, læse lektier, deltage aktivt i timerne, og aflevere skriftlige opgaver til tiden.
Ved sygdom skriver du årsagen til dit fravær i Lectio. Ved langvarig sygdom skal du kontakte din studievejleder, så I sammen kan lave en plan for den fortsatte uddannelse.
Der findes nogle få undtagelser for deltagelsespligten, nemlig:
1. Deltagelse i andre undervisningsaktiviteter efter aftale med lærerne eller skolen, fx ekskursioner, musicalforestillinger, idrætsstævner, talentprogrammer eller andet.
2. Deltagelse i elevrådsmøder for elevrådets medlemmer
3. Deltagelse i Forsvarets Dag og andre borgerlige ombud, fx vidneafgivelse i en retssag
4. Besøg på videregående uddannelser samt studieophold i udlandet efter aftale
5. Særligt tilrettelagt studieforløb begrundet i helt særlige forhold, attesteret af årgangslederen
Ferie i skoletiden er ikke lovligt fravær. Køretimer og køreprøve er heller ikke lovligt fravær.

Studie- og ordensreglerne
Læs mere: https://kggym.dk/om-kg/praktiske-informationer/studie-og-ordensregler/

Opdatering af elevhåndbogen
Elevhåndbogen gennemgås og holdes opdateret hvert år i august måned på et møde i Skolerådet.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Gå til Praktisk Info

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Gå til Kort over skolen

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Gå til Optagelse

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.

Gå til Kontakt