Home/Om KG/Praktiske informationer/Fastholdelsesstrategi

Praktiske informationer

Strategi til bekæmpelse af fravær og forsømmelser

Retningslinjer for møde- og deltagelsespligt er beskrevet Studie- og ordensreglerne på www.kggym.dk.

Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, det vil sige, at de skal møde til tiden, læse lektier, deltage aktivt i timerne, og aflevere skriftlige opgaver til tiden.

Ved sygdom skriver eleven årsagen til sit fravær i Lectio. Ved langvarig sygdom kontakter eleven sin studievejleder, så de sammen kan lave en plan for den fortsatte uddannelse.

Der findes nogle få undtagelser for deltagelsespligten, nemlig:

1. Deltagelse i elevrådsmøder for elevrådets medlemmer

2. Deltagelse i Forsvarets Dag

3. Andre borgerlige ombud, fx vidneafgivelse i en retssag

4. Besøg på videregående uddannelser

5. Studieophold i udlandet efter aftale med årgangslederen

6. Særligt tilrettelagt studieforløb begrundet i helt særlige forhold, attesteret af årgangslederen, jf. Studie og ordensreglerne §3

7. Evt. andre undtagelser, udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet, herunder fx tiltag til bekæmpelse af smittespredning af Covid-19

Bemærk, at ferie i skoletiden ikke er lovligt fravær. Familierne frarådes derfor at lægge ferier i skoletiden – det kan give eleven alvorlige problemer. Køretimer og køreprøve er heller ikke lovligt fravær.

Vejledning

Ved mindre overtrædelser giver læreren eleven en pædagogisk tilrettevisning, dvs. læreren fortæller eleven, at han/ hun skal møde til tiden, læse sine lektier, osv. Hvis eleven ikke har afleveret sine skriftlige opgaver til tiden, indkaldes vedkommende til skrivefængsel, hvor man kan få hjælp til opgaverne.

Ved gentagne forsømmelser, indkaldes eleven til studievejlederen og aftaler en plan for at komme tilbage på sporet. Der er ingen faste procentgrænser for forsømmelser. Studievejlederen, lærerne og ledelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde forsømmelsernes omfang i forhold til deltagelsespligten.

Sanktioner

1. Varsel: Hvis eleven ikke overholder sine aftaler med studievejlederen eller på anden måde fortsætter med at forsømme, indkaldes vedkommende til første skriftlige advarsel hos årgangslederen. 1. varsel er en alvorlig advarsel om, at fortsatte forsømmelser kan føre til bortvisning fra Køge Gymnasium.

2. Varsel: Hvis eleven ikke overholder betingelserne i 1. varsel, indkalder årgangslederen eleven til en partshøring, hvor eleven får en uge til at begrunde sit fravær. Når ugen er gået, indkaldes eleven til rektor og får anden skriftlige advarsel. 2.varsel er en sidste ubetinget advarsel om, at eleven kun kan fortsætte på Køge Gymnasium ved at deltage 100% i al undervisning. Den mindste forsømmelse, fx bare at komme 10 minutter for sent, kan føre til øjeblikkelig bortvisning. Der gives ikke flere samtaler og ikke flere advarsler.

Bortvisning: Hvis eleven overtræder betingelserne i 2. varsel, bortviser rektor eleven. Eleven vil herefter blive opsøgt af kommunens ungevejledning, så man sammen kan udarbejde en realistisk uddannelsesplan, som eleven kan leve op til på en anden ungdomsuddannelse.

Bortvisning fra Køge Gymnasium er permanent. En bortvist elev kommer ikke ind igen.

Peter Schiødt

Rektor

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.