Praktiske informationer

Specialpædagogisk støtte (SPS) og læsevejledning

Vores læsevejledere foretager en læse-/stavescreening af alle førsteårselever og kan ved tegn på ordblindhed udrede og foretage ordblindetest. Derudover kan læsevejlederne give vejledning i:

• faglig læsning

• læseteknikker

• brug af IT-rygsæk og læse-skriveprogrammer

• træning i stavning, skriveteknikker og opgaveskrivning

Læsevejlederne indkalder til samtaler og er løbende i kontakt med skolens ordblinde elever.

Alle elever og faglærere er altid velkomne til at henvende sig til skolens læsevejledere.

Læsevejledningen på Køge Gymnasium.

Information til alle elever:

Hver klasse har en læsevejleder tilknyttet. Læsevejlederen kan altid kontaktes via beskedfunktionen i Lectio eller ved fremmøde i læsevejledningen, som ligger i lok.60. Træffetid kan variere, så det anbefales, at man skriver en besked til læsevejlederen forud for møde.

Alle 1g-elever gennemfører et læsekursus i grundforløbet. Forløbet varetages af klassens dansklærer. Læsevejlederen modtager læseresultaterne for hver klasse sidst i forløbet.

Alle elever på alle årgange tilbydes hjælp til lektieunderstøttende faglig læsning og skrivning hver 14.dag. Tilbuddet gælder alle elever og er skemalagt ifm. studiecafé og lektiefængsel. Her vil der være en eller flere læsevejledere til rådighed.

Alle 1g- og HF-elever screenes i løbet af efteråret. Screeningen gennemføres af en læsevejleder. På baggrund af screeningen opfordres læsesvage elever til at søge støtte hos læsevejlederne i studiecaféen, og ved tegn på ordblindhed tilbydes nogle elever yderligere udredning og test.

Man er som elev altid velkommen til at henvende sig til skolens læsevejledere.

Information til ordblinde elever:

Som ordblind STX-elev følges du som regel af den samme læsevejleder fra studieretningsforløbets start i november 1g til afslutning af din uddannelse i 3g. Som HF-elev følges du af den samme læsevejleder fra uddannelsens start i august i 1HF til afslutning af din uddannelse i 2HF. Du vil blive indkaldt til samtaler og løbende være i dialog med din læsevejleder om it-hjælpemidler og dine behov for studiestøtte m.m.

Du har også mulighed for at få studiestøtte. Studiestøtten anvendes ikke til korrekturlæsning eller ekstra fagfaglig undervisning. Studiestøttetimer anvendes til udvikling af kompenserende studiestrategier og studievaner i det konkrete fag, eksempelvis:

• Læsestrategier og øvrige strategier til indholdstilegnelse

• Anvendelse af hjælpemidler, herunder læse-skrive-teknologier (AppWriter, IntoWords)

• Opgaveskrivning: overblik, struktur, opsplitning af opgaver i mindre dele m.v.

• Notatteknik

• Formidlingsteknikker i relation til eksamen, fremlæggelser m.v.

• Fastholdelse af koncentration og hukommelse

Hvis du har særlige ønsker til fagfaglig støtte, henvises du til studiecaféen.

Du tilbydes endvidere løbende it-instruktion, som vil fremgå som skemalagte moduler i Lectio, og som varetages af en ordblindeunderviser fra VUC.

Skolen tilbyder ekstra engelsk, som foregår som holdundervisning på mindre hold efter skoletid. Undervisningen varetages også her af en ordblindeunderviser fra VUC. Varigheden er ca. 2 timer pr. gang.

Hvis du er ordblind eller har behov anden specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en samtykkeerklæring (link nedenunder) og aflevere den i udfyldt stand på kontoret.

Skolen kan ikke behandle dit ønske om specialpædagogisk støtte, før vi har modtaget blanketten.

Studerende under 18 år – Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten

Studerende over 18 år – Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten

Her kan du læse om “Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig”

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.