Udvikling og evaluering

Udvikling og evaluering

Udviklingsstrategier og udviklingsplaner

Flerårige udviklingsstrategier

Den faglig-pædagogiske udvikling af undervisningen på Køge Gymnasium foregår kontinuert efter treårige
udviklingsstrategier. Strategierne er treårige, fordi det erfaringsmæssigt tager (mindst) tre år at nå i mål
med en fornyelse:

  • Første år er det ”pionerer” blandt lærerne, som kaster sig ud i det nye
  • Andet år følger andre lærere med og deltager i udviklingsarbejdet
  • Tredje år kan vi gennem intern efteruddannelse sikre, at alle lærere er a jour med de nye tiltag.

Oversigt over de seneste års udviklingsstrategier:

 

Etårige udviklingsplaner

Hvert år vedtages en konkret udviklingsplan i henhold til den overordnede udviklingsstrategi. For at sikre en løbende kontinuitet, anskues den årlige udviklingsplan i et treårigt perspektiv:

Links til udviklingsplaner:

Udviklingsprojekter

De gennemførte udviklingsprojekter findes beskrevet her

Udviklingssamarbejder med eksterne partnere

Nogle af udviklingsprojekterne på Køge Gymnasium gennemføres i samarbejde med eksterne partnere. Det gælder fx i udviklingssamarbejdet 4G med gymnasierne i Greve, Virum og Rungsted og i projekt DiDak i samarbejde med Aarhus Universitet.

Links:

Kvalitetssystem

Det er et lovkrav, at gymnasierne skal have et system til sikring af kvaliteten i uddannelserne. I
kvalitetssystemet indgår en årlig selvevaluering til vurdering af, hvor langt vi er nået det forgangne skoleår,
og en årlig udviklingsplan som opfølgende handlingsplan for det kommende skoleår. I kvalitetssystemet indgår endvidere Køge Gymnasiums evalueringsstrategi.

Links:

Kompetenceudviklingsstrategi

Køge Gymnasiums kompetenceudviklingsstrategi skal skabe sammenhæng mellem skolens mål og medarbejdernes kompetenceudvikling. Strategien evalueres løbende og viser, hvilke kompetencer skolen vil prioritere at udvikle i den kommende periode. Der afsættes årligt en pulje til kompetenceudvikling, hvor kompetenceudviklingsstrategiens mål og delmål bruges som kriterier for, hvordan ressourcerne fordeles.

Link:

Udvikling og økonomi

Udvikling koster, og det er nødvendigt at sikre de nødvendige ressourcer. Kvalitetssystemets årshjul for
selvevaluering og kvalitetsudvikling er derfor koordineret med det økonomiske årshjul, således at:

– Selvevalueringen for det forgangne år danner udgangspunkt for regnskabets ledelsesberetning om de pædagogiske resultater

– Udviklingsplanen for det kommende år vedtages samtidig med budgettet for det kommende år

Køge Gymnasiums regnskaber og budgetter, selvevaluering og udviklingsplan, vedtages i bestyrelsen.

Regnskaberne er tilgængelige på regnskabsportalen.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.