Home/Om KG/Udvikling/Projekter på tværs af fag

Udvikling og evaluering

Projekter på tværs af fag

Mål: Øget skriftlig indlæring gennem elevernes indbyrdes rettelser og effektivisering af lærerens rettearbejde

Mål: Forberede elever på videre studier på uni, + synliggøre for elever hvordan notatteknik understøtter læring

Mål: At øge elevernes glosetilegnelse via systematisk glosetræning af centrale gloser.

Mål: At videreudvikle og konsolidere det arbejde med samlæsning af historieklasser som MO og HP igangsatte og at arbejde med studiekompetence – fra elev til studerende, også via problembaseret og dialogbaseret undervisning

Mål: At udforske hvordan klasseledelse -. herunder forskellige indretninger af det fysiske klassemiljø kan fremme læringen og sammenhængskraften

Motivation og tryghed i klassens øverum 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udbrede erfaringerne med aktionslæring blandt lærerne med henblik på at fremme elevernes motivation og læring og at få mere erfaring med samarbejde om pædagogisk klasseledelse over et længere forløb (3 år) samt at få mere erfaring med betydningen af tydeliggørelse af øverum og tryghed i klassen

Mål i projektperioden: At afprøve og evaluere effekten af forskellige bordopstillinger, arbejdsformer og rutiner i klassen og at gennemføre mindst to observationer og efterfølgende samtaler mhp. at udvikle erfaringerne med aktionslæring

Klasseledelse i hf 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At elevernes sociale trivsel og evne til at kommunikere med hinanden forbedres, så det gavner både deres sociale miljø og ikke mindst deres faglige fokus og udvikling.

Mål i projektperioden: At få eleverne til at blive bevidste om deres egen rolle og adfærd i undervisningen. At få eleverne til at kommunikere respektfuldt og anerkendende både over for lærere og hinanden. At acceptere hinandens forskellige faglige og sociale kompetencer i fagene. At kunne indgå i forskellige gruppesammensætninger og fastholde et fagligt fokus. At motivere elever for det faglige aspekt i timerne.

Videobaseret feedback i flere fag 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At få en formativ feedback-form i værktøjskassen, der muliggør mere gensidig kommunikation/dialog med eleverne om deres faglige forståelse. Stilladsering af skriveprocesser og faglig læring. At kunne komme i dialog med elevtyper, der sjældent får sat ord på deres faglige frustrationer, og som får ringe udbytte af skriftlig respons. Omlagt skriftlighed – synkronitet -at få behandlet patienten (den faglige opgave) mens den lever. At styrke undervisningsdifferentiering.

Mål i projektperioden. At få afdækket hvordan eleverne bruger videoressourcer nu. At få afprøvet videofeedback og testet styrker/svagheder. At fremelske peer-feedback + kollaborative skriveprocesser via videoværktøjet. Også at få testet det som summativ evaluering. At få mere meningsfulde omlagte skriftlighedsmoduler.

Mindfulness i undervisningen 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At øge motivationen gennem klar rammesætning herunder at skabe klarhed om, hvornår klassen er øverum og prøverum.

Mål i projektperioden: At skabe en god arbejdskultur i 1m gennem tydelig rammesætning. At skabe fælles kultur omkring gruppearbejdet i 1m. At skabe fælles kultur omkring opgaveintroduktion og forventninger til arbejdsproces i 1m.

Samskrivning, formativ evaluering og peer feedback 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At eleverne bliver bedre skrivere med en større sprogbevidsthed og har fokus på at lære og mindre fokuseret på karakterer. At lærerens arbejde med skriftlighed har en effekt. Skriveglæde.

Mål i projektperioden: At få oparbejdet en praksis for skrivning og gruppearbejde, som skaber en god ramme for skrivearbejdet, herunder en tilgang hvor eleverne kan bruge kommentarerne målrettet og til diskussion.

Motivation og mestring i sprogfag 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At forbedre arbejdet med elevernes motivation som forudsætning for læring.

Mål i projektperioden: Hver projektdeltager skal gennemføre en aktion med udgangspunkt i elevernes egen vurdering af motivation og faglige niveau.

Mål i projektperioden: At styrke elevernes faglige skrivning og minimere rettearbejdet. At styrke elevernes skriveglæde samtidig med at de ledes i den rigtige retning.

Studievejledningen efter reformen 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Udvikling af studievejledningen med fokus på overgang fra grundforløbet til studieretningsklasser. Fokus er på, hvordan eleverne hjælpes til at foretage kvalificerede valg af studieretning i stx ved overgangen, samt understøttelse af teambuilding/klasserumskultur i de nye studieretningsklasser. Erfaringerne skal bruges i det kommende skoleår.

Mål i projektperioden: Indførelse af fast punkt på møde i studievejledningen med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling. Udforme informationsmaterialer til eleverne i fbm valg af studieretning. Afholdelse af informationsmoduler for eleverne. Planlægge øvelsespakker til teambuilding/klasserumskultur i klasser med særlige udfordringer, bl.a. til brug ved overgangen til de nye studieretningsklasser.

Udvikling af elevernes eksperimentelle kompetencer gennem eksperimentelt arbejde i naturvidenskab 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Eleverne opnår en dybere og mere engageret og motiveret læring af sammenhængen mellem teori og praktisk arbejde i naturvidenskab. Eleverne behersker og forstår innovative arbejdsformer og oplever, at der er en tæt kobling for eleverne mellem det innovative element og de fagfaglige krav i naturvidenskab. Andre lærere på KG og på sigt andre gymnasier anvender videokatalog, som er etableret i projektet.

Mål i projektperioden: At få udarbejdet et videokatalog (Google-site) over innovative værktøjer. At få udarbejdet, afprøvet og evalueret projektoplæg i henholdsvis biologi, kemi, naturgeografi og eventuelt bioteknologi, hvor eksperimentelt arbejde og innovation kobles. Evaluering af hele projektet og elevholdninger.

Naturvidenskabelig faggruppe i hf. Tilpasning af materialer til ny eksamensform i nf 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Som en konsekvens af nf’s nye læreplan skal hf-eleverne fremover til to prøver. En intern mundtlig prøve, hvor fokus primært er på nf’s fællesfaglige elementer, og en enkeltfaglig prøve med ekstern censor, hvor der foretages et centralt udtræk blandt biologi, geografi og kemi. Undervisningen skal tage højde for begge aspekter. Det langsigtede mål med projektet er derfor at tilpasse og videreudvikle nuværende materialer til den nye struktur i nf. Materialerne gøres tilgængelige for hele nf faggruppen.

Mål i projektperioden: Tilpasning de nuværende forløb, som benyttes i nf. Omformning af øvelsesvejledninger, således at de kan inddrages i en enkeltfaglig prøve. Udarbejdelse af eksempler på eksamensopgaver til de enkeltfaglige prøver i hvert af de tre fag. Løbende afprøvning af materialerne

Forelæsninger og projektarbejde med parallelhold (Old og religion 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): En bank med forelæsninger (gerne med progression i længde) – alle arbejder i OL. Præsentation, materiale om forløbsafholdelse/aktiviteter, spørgsmål osv. Erfaringer med, hvordan forelæsninger og projektarbejde kan blive til tidsbesparende aktiviteter for den enkelte lærer. Erfaringer med hvordan eleverne kan opleve at blive aktiveret og blive “hørt” undervejs i en forelæsning.

Mål i projektperioden: Erfaringer med hvordan “en forelæsning” kan overdrages til andre i faggruppen. Herunder hvordan andres forelæsning bliver til “personlige” forelæsninger for den enkelte. Erfaringer med hvordan der logistisk kan skabes plads i skemaet til samlæsning

Feed forward og feed back i Meebook og Peer Grade i to parallelle klasser i 1 g. Matematik, biologi og engelsk 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At der er opbygget en nysgerrighed og interesse fra kolleger uden for projektgruppen i at anvende de udviklede PeerGrade opgaver/skabeloner. At projektdeltagerne oplever at de reelt er muligt (på sigt) at arbejde med elevfeedback på opgaver, der sparer vores tid anvendt på rettearbejde. At brugen af PeerGrade vil hjælpe udfordrede elever med bedre at forstå og leve op til de akademiske krav i gymnasiet.

Mål i projektperioden: At der ligger (enkle) opgaver med tilhørende PeerGrade skabeloner, der er umiddelbart tilgængelige for kolleger. At vi opbygger erfaringer med, hvordan PeerGrade kan understøtte undervisningsdifferentiering og stilladsering samt progression.

Projekter på tværs af fag – Virtuel undervisning 2021

Projektet indsamler erfaringer med god virtuel undervisning og gode virtuelle møder og sætter dem sammen i overskuelige oversigter. I projektet har projektdeltagerne arbejdet med fire specifikke indsatser, der er samlet i oversigterne: 1) pragmatisk virtuel undervisning 2) optimering af virtuel vejledning med fokus på udbytte, rammer og effektivisering 3) optimering af asynkron virtuel undervisning med fokus på historiefaglig analyse, og 4) udvikling af et asynkront virtuelt forløb – Escape Room – med fokus på matematiske modeller.

Projekter på tværs af fag – Samarbejde mellem biologi og matematik i biologi A/kemi B studieretningen 2021

Projektet har langsigtet haft fokus på at udvikle samarbejdet mellem biologi A og matematik A og B i biologi A/kemi B studieretningen. I projektperioden har deltagerne udviklet en progressionsplan, som sikrer at læreplanernes krav til tværfagligt samarbejde bliver opfyldt, mens eleverne bliver klædt på til SRO i biologi og matematik. Projektet har bl.a. udgangspunkt i en progressionsplan for biologi A udviklet i et tidligere projekt. Progressionsplanen indeholder afprøvet eksperimentelt arbejde, fokus på skriftlighed og evaluering af erfaringer fra SRO. Progressionsplanen evalueres i faggrupperne.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.