Home/Om KG/Udvikling/Enkeltfaglige projekter

Udvikling og evaluering

Enkeltfaglige projekter

Billedkunst – Billedkunst som processorienteret undervisning 2021

Målet med projektet er, at Eleverne trænes i at tænke procesorienteret i deres praktiske arbejde, og at de kommer hurtigere i gang og prøver forskellige virkemidler og materialer af. Hvordan hjælpes eleverne, så de hurtigt bliver trygge ved at bruge virkemidlerne og derfra selv kan kaste sig ud i eksperimenterende arbejde?

For at “sparke eleverne i gang” har de deltagende lærere lavet nogle videoer og øvelser, der hurtigt kaster dem ud i at bruge virkemidlerne og giver dem en følelse af begyndende mestring. Desuden er der arbejdet med 15-minutters skitseøvelser.

Det undersøgende projektarbejde 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At skabe en progression mod friere rammer i projektorienteret undervisning i billedkunst samtidig med at fagligheden bevares.

Mål i projektperioden: Udvikle materiale med progression i frihedsgrader i projektorienteret billedkunst. Indsamle erfaringer fra forsøg med øget frihedsgrad i projektorienteret billedkunst. At sørge for videndeling af resultater af projektet.

Grundforløb i dansk 2019-2020

Mål: At lave et færdigt forløb som de lærere der har grundforløb i dansk, kan undervise efter så alle danskklasser har været igennem det samme stof og har trænet de samme kompetencer.

Fælles planlægning af forløb med undervisningsdifferentiering 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At implementere nye perspektiver på litteratur, sprog og medier (reformkrav) i nye undervisningsforløb og at få erfaring med og udvikle forløb der egner sig til undervisningsdifferentiering samt at få og dele erfaringer med arbejdet med de nye forløb.

Mål i projektperioden: At udvikle og afprøve tre Meebook-forløb i dansk og at gennemføre et aktionslæringsforløb med observationer og samtaler knyttet til de tre forløb samt at udvikle en “manual” til forløbene med gode råd og erfaringer knyttet til undervisningen i forløbene.

Fælles planlægning af danskfaglige forløb med undervisningsdifferentiering 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At effektivisere forberedelsestiden gennem udvikling af materialer til fælles forberedelse, og som kan imødegå stoftrængsel i faget.

Mål i projektperioden: Udvikling af materialer til tre tematiske forløb, som kan benyttes som fælles forberedelse i dansk. Forløbene skal være inden for danskfagets hovedområder. Undersøge om forskellige forløb kan differentieres i forhold til de enkelte elevers niveau, niveauet på forskellige studieretninger og niveauet på forskellige klassetrin. Afprøvning af materialer i egne klasser.

Hf på engelsk – hyperfokuseret læring 2019-2020

At øge elevernes sproglige sikkerhed via systematisk stilladsering + træning af centrale gloser og lexical chunks og samtidig at øge elevernes motivation, engagement og følelse af self-efficacy

Rettestrategier og skriveridentitet 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At blive bedre til at anvende systematiske, formative evalueringsmetoder og rettestrategier til at styrke læringen og træningen af skrivekompetencer i engelsk. Og at udbrede erfaringerne med aktionslæring blandt lærerne med henblik på at fremme elevernes motivation og læring.

Mål i projektperioden: At udvikle og afprøve materiale til stilladsering og retning af skriftlige opgaver i engelsk samt at gennemføre et aktionslæringsforløb med mindst to observationer og samtaler knyttet til afprøvningen af materialet

Formativ evaluering og feedback under den nye reform i skriftlig engelsk 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udvikle konkrete værktøjer til at arbejde med processkrivning i engelsk.

Mål i projektperioden: Hver projektdeltager skal afprøve og reflektere over og evaluere min. to nye værktøjer til processkrivning.

Hvad virker for hvem? Rettestrategier og skriveridentitet 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udvikle en effektiv rettestrategi, der skaber bevidsthed hos eleverne om deres faglige progression, skriveridentitet og udvikling. At lette rettearbejdet og dermed frigøre mere tid til andre læringsfremmende aktiviteter.

Mål i projektperioden: At afprøve metoder til at eleverne retter deres egne opgaver i engelsk, primært i form af genafleveringer.

Ordforrådstilegnelse i 2. fremmedsprog 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At få erfaring med at basere begyndersprogsundervisningen på en systematisk tilgang til tilegnelse af ordforråd

Mål i projektperioden: At udvikle et forløb til begyndersprog, der baserer sig på ordforrådstilegnelse med udgangspunkt i Paul Klitnæs’ metode (lærings- og hukommelsesteori). At udvikle og afprøve gloselister og tilhørende undervisningsaktiviteter til ordforrådstilegnelse i 1.g

Tilegnelse af ordforråd 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udarbejde en systematik i arbejdet med elevernes tilegnelse af ordforråd i sprogfagene.

Mål i projektperioden: Hver projektdeltager skal gennemføre en aktion som afprøver metoder til at arbejde med tilegnelse af ordforråd.

Eksperimentelt arbejde 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Ejerskab fra elever til forsøg, øget faglighed, mere selvstændig tilgang øgede eksperimentelle kompetencer (og dermed styrkelse af deres faglighed ved eksamen).

Mål i projektperioden: Etablere en mappe i fællesdrevet med “Spørgsmål til…” for alle emner i et fysik B forløb. Orientere fysikfaggruppen og evt. andre naturvidenskabelige/eksperimentelle fag. Ryd op i mappe med “forsøgsspørgsmål”. Baseret på en gennemgang af erfaringer med de enkelte emner i hver klasse. Evt besøge hinandens undervisning.

Progression i eksperimentelt arbejde i fysik 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Udarbejdelse af en progressionsplan for det eksperimentelle arbejde i fysik B og A, for derigennem at forbedre elevernes eksperimentelle kompetencer. Baggrunden for projektet er blandt andet, at eleverne som en del af en mundtlig prøve skal udføre eksperimentelt arbejde. Progressionsplanen kan benyttes af alle fysiklærere.

Mål i projektperioden: Progressionsplan for det eksperimentelle arbejde i fysik B og A. Planen skal omfatte faglig progression i eleveksperimenter, progression i kravene til skriftligt arbejde og rettestrategier, der understøtter progressionen. Afprøvning af delelementer i progressionsplanen ved gensidige besøg i hinandens klasser og tilknyttet refleksion i forbindelse med besøgene.

Parallellæsning og samlæsning 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At øge elevernes faglige selvstændighed, studiekompetence og skrivefærdighed (Ny skriftlighed). At spare tid for de involverede lærere via lidt mindre forberedelse og samlæsningsmoduler (effektivisering). At udnytte mulighederne for at projektarbejde, niveaudeling og samarbejde på tværs. At samarbejde kollegialt i faggruppen om formatet, så det fortsætter fremadrettet.

Mål i projektperioden: At gennemprøve forløbet i 4 klasser fra 1. til 3.g (2 parallelle klasser pr. lærer). At eksperimentere med forskellige arbejdsformer ved samlæsning, eksempelvis: projektarbejde, ny skriftlighed (redegørelser etc.) individuelle tests. At eleverne bliver så vante ved samlæsningsformen, at de kan arbejde selvstændigt uden konstant lærerinvolvering

Kronologiforløb 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At eleverne får en god historiefornemmelse med udgangspunkt i et lokalt forankret og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. At forløbet nemt kan anvendes kolleger.

Mål i projektperioden: At få udarbejdet et færdigt og testet en kronologiforløb i historie med fokus på Køge og omegn, hvor der inddrages eksterne samarbejdspartnere.

Parallelundervisning og samlæsning i historie 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At undersøge hvilke pædagogiske, undervisningsmæssige, indlæringsmæssige, praktiske og besparelsesmæssige muligheder og begrænsninger der er i at samlæse to klasser i historie.

Mål i projektperioden: At gennemføre parrallelundervisning i historieklasser, hvor undervisningen undervejs koordineres i samlæsninger i salen. At gennemføre forskellige former for samlæsning i salen, hvor der skabes en progression i gruppearbejde. At vurdere fordele og ulemper ved samlæsning i historie i forhold til indlæring og effektivisering.

Fælles forløb i idræt 2019-2020 (link mangler)

Mål: Udarbejdelse, implementering og udbredelse af fælles forløb i idræt C. Atletik 1 i grundforløbet og Atletik 2 i efteråret 2.g. Målet er, at der foreligger forløbsbeskrivelse og materialer indeholdende de bedste erfaringer fra det foreløbige arbejde med formativ og summativ evaluering via video. Samt at afviklingen forankres i faggruppen, så alle idrætslærere kører forløbene på deres hold, og forløbet kan opgives som et af de to faste forløb til eksamen på idræt B.

Digital dannelse i faget idræt C 2018-19

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Øge elevernes kropslige bevidsthed ved at skabe sammenhæng mellem deres teoretiske og kropslige kompetencer og derigennem skabe dygtigere og mere velreflekterede elever. Eleverne er bevidste om formålet med og deres rolle i at arbejde i hhv. øve- og prøverum.

Projektet har arbejdet i to spor med følgende formål:Formativ evaluering og summativ evaluering.

Formativ evaluering, synlig læring og eksamen 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Det er tydeligt for eleverne, hvad kravene i idræt C-niveau er, og hvordan de skal indfries. Med henblik på den obligatoriske eksamen i idræt.

Mål i projektperioden: At få udarbejdet en struktur for øve og prøverum med inkorporering af formativ evaluering og synlig læring (eksempelvis videofejlretning, forløbsprøver og test), så eleverne derigennem oparbejder viden om sammenhæng mellem deres kompetencer og fagets krav.

Idræt på HF 2017-2018

Mål: Et årshjul med forløb af 5 moduler inden for de tre færdighedsområder. Der skal produceres minimum 8 forløb. Hvert hovedområde skal være repræsenteret minimum 2 gange.

Implementering af ny læreplan i stx 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Velfungerende og tilpasset årshjul for 1.-3. g idræt C på Køge Gymnasium, som både tager hensyn til de nye lærerplaner, eksamensafvikling i 3.g og anvendelse af idrætsfaciliteter såvel hjemme som ude.

Mål i projektperioden: Få udarbejdet et 3-årshjul for idræt C på Køge Gymnasium, som både tager hensyn til de nye læreplaner, eksamensafvikling i 3.g og anvendelse af idrætsfaciliteter såvel hjemme som ude. Dette indebære blandt andet, at der skal skabes kontakt udadtil med henblik på brug af eksterne idrætsfaciliteter.

NV Kemi – udvikling af fælles undervisningsmateriale 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At opbygge fælles undervisningsmaterialer til NV Kemi, der kan bruges af hele faggruppen fremadrettet, med små justeringer. At didaktisere og formidle materialet i en elevvenlig form.

Mål i projektperioden: Færdigudvikling og finpudsning af undervisningskompendium (er afsluttet). At afprøve det på alle NV-hold (er sket).

Samskrivning, formativ evaluering og peer feedback i kemi 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At eleverne bliver bedre til og lærer mere af at skrive rapporter, afleveringsopgaver og andre skriftlige produkter i kemi, samtidig med at lærerne effektiviserer.

Mål i projektperioden: Gruppen drøftede sine fokuspunkter, og vægten blev herefter lagt på udvikling af metode til samskrivning af bl.a. rapporter, samt at afprøve metoden på forskellige hold med forskellige typer eksperimentelt arbejde. Målet er, at eleverne i fællesskab opnår bedre gennemarbejdede rapporter, samt de opnår bedre forståelse for den naturvidenskabelige rapport som skriftlig genre.

Matematik – Bedre matematikafleveringer uden merarbejde 2021

Projektet arbejder langsigtet med at styrke elevernes skriftlige matematik. Målet er, at eleverne forstår, hvad der forventes af dem i en matematikaflevering. I projektperioden har eleverne fokus på konkrete forventninger til en god matematikaflevering, herunder både færdigheder og formidling. Det konkretiseres af en fempunktsmodel for, hvordan den gode matematikaflevering ser ud. Elevernes forståelse for afleveringerne understøttes med struktureret peer feedback, der også hjælper med at flytte elevernes fokus fra summativ feedback til formativ feedback.

Matematik – Undervisningsdifferentiering mhp at løfte de svage elever 2021

Projektet arbejder langsigtet med at udvikle redskaber til at synliggøre elevernes faglige niveau og udvikle materialer, der kan støtte deres læring. Der er erfaringsmæssigt elever, der kommer med et middelniveau fra folkeskolen men let kommer bagud og kan ende nær dumpegrænsen i gymnasiet. I projektperioden arbejdes med en række redskaber, der alle henvender sig til denne elevgruppe, herunder ABaCus og strukturering af stof og metoder gennem fx faghjemmesider, oversigtsark, eksemplariske opgaver, og portfolier.

PeerGrade som feedbackværktøj ved opgaveskrivning 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Effektiv opgavefeedback ved anvendelse af PeerGrade – at der skal være en reel tidsbesparelse for lærerne og at eleverne forstår, at systematisk arbejde med PeerGrade dygtiggør dem som opgaveskrivere i faget. Opbygge genrebevidsthed blandt eleverne ift. akademisk opgaveskrivning (struktur, progression og lineær opbygning af en besvarelse) og at PeerGrade bliver en naturlig feedbackform, der vinder øget udbredelse i faggruppen og evt. i andre faggrupper.

Mål i projektperioden: At optimere vejledning + rubrik til PeerGrade. At arbejde med samt udvikle PeerGrade i undervisningen – også via feedback fra eleverne. At øge elevernes forståelse for værktøjets potentiale ift. at hjælpe dem med at skrive fagligt i faget. At gøre eleverne mere fagligt kompetente kritikere, så de ikke blot ‘liker’ hinandens bidrag, men forstår værdien af kærlig og konstruktiv kritik. At sprede kendskabet til PeerGradeprojektet: internt i faggruppen, via eksterne oplæg samt ved deltagelse i gymnasienetværket.

FeedBack og synlig læring 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At synliggøre for eleverne om de har lært, hvad de skal, på trods af de begrænsede ressourcer til lærerens rettearbejde.

Mål i projektperioden: Udarbejdelse af micro-tets. Afprøvning af forskellige rettemetoder.

Elevers selvforståelse 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At eleverne bliver beviste kan og hvad de ikke kan. At udforme et materiale der kan være med til at fremme elevernes selvforståelse og træning af færdigheder inden for forskelligt kernestof. Effektivisering – gennem deling af materialet med faggruppen.

Mål i projektperioden: At undersøge, hvordan vi kan skabe muligheder for, at eleverne tilegner sig viden om deres egen forståelse og ikke-forståelse indenfor forskellige emner fra kernestoffet. At afprøve forskellige metoder til på kortere sekvenser i moduler, at sætte fokus på dette. Konkret vil vi afprøve forskellige udformninger af ’Dagens Opgave’ og ”Matematik Spil”.

Grundforløbsmateriale 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Sikre at alle elever på KG har et fælles ståsted for deres matematikundervisning efter grundforløbet.

Mål i projektperioden: Udarbejdelse af, Grundbog, Forløbsplan, Evaluering af elevernes oplevelse af forløbet.

Peer feedback og synlig læring 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Projektet blev påbegyndt i skoleåret 2016/17. Der er tale om en videreudvikling af små test/mikrotest og metoder inden for forskellige områder i matematik. Materialet skal benyttes til peer feedback i forbindelse med elevernes skriftlige arbejde. Materialet skal synliggøre elevernes læring og gøres tilgængeligt for hele matematikfaggruppen.

Mål i projektperioden: Udvikling og afprøvning af mikrotest til forskellige niveauer og områder i matematikundervisningen.

Mundtlig gruppeeksamen på mat C og B 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Etablering af en bank af inspirationsspørgsmål til deling i faggruppen.

Mål i projektperioden: Etablering af en bank af inspirationsspørgsmål til deling i faggruppen.

Studiestart og grundforløb i matematik 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At der er udviklet et fælles grundforløb til matematik i grundforløbet i matematik, STX. Herunder læremateriale samt et forslag til forløbsplan. At der er udviklet en fælles evaluering (test) til brug for vejledning af eleverne i deres valg af studieretning. At der er foretaget en evaluering af materialet blandt elever, matematiklærere samt NV lærerne

Projektforløb og tværfaglige emner 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Der ligger et antal tværfaglige projektforløb med “passende” detaljeret forløbsbeskrivelse.

Mediefag- samlæsning af hold 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At opbygge fælles undervisningsmaterialer til mediefagsundervisningen; både i grundforløbet, men også for resten af 1g + faget. At videreudvikle forelæsningsformen og opdatere materialer. At lave fælles tutorials (screencasts). At få flere dobbeltmoduler fordelt over hele skoleåret.

Mål i projektperioden: Optimering af indlæring af fagbegreber. Videreudvikling af fælles forløbsmaterialer i Meebook. Samtænkning af teori og praksis via udvikling af hands-on-aktiviteter, øvelser, quizzer, småfilm mm. Deltagelse i vidensdeling og sparring via deltagelse i gymnasienetværket.

Digitalisering og gamificering af indlæring af grundbegreberne i mediefag 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Forøge begrebsindlæringen gennem teori/praksis variation samt med gamification. Begrænse behovet for som lærer, at nyudvikle mener/forløb, aktiviterer, oplæg til medifag i grundforløbet. Etablere en “skabelon” for forløb i mediefag.

Mål i projektperioden: Der er udarbejdet et forløb i mediefag i grundforløbet i filmiske virkemidler/dramaturgi baseret på foredrag og praksisnære aktiviteter samt med quizzer.

Effektive og elevinvolverende retteformer 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Faggruppen har etableret en erfaring i at rette i Primus og anvender det systematisk også sammen med elever, så eleverne lærer og vender sig til den rettemetode. Arrangementsopgaver. Eleverne kan rette hinandens afleveringer i Primus. Materialet og erfaringerne skal samlet set være tidsbesparende for faggruppen.

Mål i projektperioden: Udvikle (mindre) teori-øvelser (i Primus). Udvikle tests til at benytte undervejs, så vi kan se elevens faglige niveau.

Naturgeografi – effektivisering via ‘kassetænkning’ 2019-2020

Mål: At opbygge fælles forsøgsvejledninger og forsøgskasser, der er lige til at tage ned fra hylden og bruge + få orden på samlingerne

Fælles materialer og samlinger pga. krav om 20% eksperimentelt arbejde 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Tidsbesparelse og lettelse af arbejdsbyrde. Øget læring via eksperimentelt arbejde (motivation). At lave fælles forsøgskasser til alle emner. At leve op til nyt reformkrav om 20% eksperimentelt arbejde.

Mål i projektperioden: At få udviklet så mange fælles forsøgskasser til eksperimentelt arbejde som muligt. At få afprøvet de nye forsøgskasser. At afprøve læringsfælleskab (observation, deltagelse og sparring ift. undervisningen i naturgeografi).

Eksperimentelt arbejde i Naturgeografi c og b 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): Udvikle materialer til faggruppen i naturgeografi. Materialerne skal muliggøre opfyldelse af læreplanernes krav om, at eleverne i 20 % af undervisningstiden skal arbejde med feltarbejde, eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde.

Mål i projektperioden: Der udarbejdes vejledninger og gennemføres afprøvning af et antal øvelser inden for naturgeografis tre kernestof områder. Det konkrete antal øvelser afhænger af arbejdet med at få øvelserne implementeret.

Oldtidskundskab – fælles forelæsninger 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At øge elevernes studieparathed – blandt andet ift. at kunne få udbytte af en forelæsning, notetagning etc. At effektivisere ved undertiden at undervise 2 klasser samt ved at kunne genbruge forelæsninger flere år i træk. At øge brugen af gæsteforelæsere (eksterne og interne) med særlig faglig ekspertise indenfor et område af faget.

Mål i projektperioden: At forankre og videreudvikle forelæsningsformen, også via vidensdeling i faggruppen. At udvikle en fælles vidensbank af forelæsninger. At eleverne trænes I at få et godt fagligt udbytte af forelæsningsformen.

Psykologi – Psykologi – dialogbaseret undervisning 2021

Målet med projektet er at få viden om dialogbaseret og projektorienteret undervisning, der kan bruges på tværs af forløb og fag. Samtig er er håbet, at dialogbaseret undervisning vil være en undervisningsform, der reducerer arbejdsbyrden for læreren, samtidig med at elevernes læringsmæssige udbytte af undervisningen fastholdes og potentielt øges. I projektperioden arbejdes der på at få eleverne til at opleve undervisningen som meningsfuld, og dem selv som kompetente subjekter, der kan bidrage med noget i undervisningen, frem for objekter, der udsættes for undervisning.
Helt konkret er der i projektperioden arbejdet med brug af dialogcirkler i undervisningen baseret på Sørensen og Risbjergs Dialogbaseret undervisning (2018). Dialogcirklerne blev brugt på forskellige måder og i forskellige sammenhænge i undervisningen. Det kunne fx være som en åbner for et forløb/emne, hvor et modul blev indledt med fælles oplæsning af en tekst efterfulgt af fælles dialog om teksten.

Større elevudbytte 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At 1g-eleverne i starten af studieretningsforløbet tilegner sig viden og erfaringer, der kan fungere som et grundlag for en god og læringsmæssig endnu mere udbytterig tid i gymnasiet. At udforme et studiekompetence-forløb el.lign. (gerne koblet til et fag), der kan bruges fremover og udbredes til alle 1.g-klasser og fungere som fælles referenceramme for studiekompetence. Effektivisering – gennem samarbejde i faggruppen andre fag kan tilsvarende referere til den meta-forståelse eleverne har omkring læring.

Mål i projektperioden: At undersøge, hvordan vi kan skabe muligheder for, at eleverne tilegner sig værktøjer til og viden om opmærksomhed, multitasking, hukommelse, mindset (præstations- vs læringskultur), motivation, søvn, notatteknik, aktiv lytning og faglig læsning og at afprøve studiekompetenceforløbet i tre 1g-pilotklasser.

Mindfulness i undervisningen 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At skabe ro og dermed få skabt et fokuseret læringsmiljø ved indgangen af modulet ved hjælp af øvelser i mindfulness.

Mål i projektperioden: At være i stand til at udføre mindfulnessøvelser i klasserne. At bruge mindfulnessøvelser til at skabe et fokuseret læringsmiljø i klasserne. At opsamle og organisere erfaringer om brugen af mindfulnessøvelser. At videregive erfaringer med mindfulnessøvelser som middel til at skabe et fokuseret læringsmiljø.

Fælles undervisningsforløb på C og B niveau 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): For psykologi-elever (og senere første G – og dermed alle elever) skal de efter projektet få et større udbytte af deres generelle undervisning. At kunne eksperimentere (og få erfaring) med problembaserede undervisningsformer. Udvikling af fagligt samarbejde i psykologifaggruppen

Mål i projektperioden: Der skal foreligge materiale for forløbet om kognition og læring til psykologi C og B. Der skal udvikles eksperimenter, der skal synliggøre for eleverne, hvad læringsteorierne betyder i praksis. Der skal foreligge materiale for stk moduler om læring i gymnasiet. Udvikles i samarbejde med studievejledningen. Herunder en anbefaling til, hvordan dette kan implementeres i første G.

Religion – Religion som SRO og SRP-fag 2021

Projekt har som haft som langsigtet mål, at eleverne via fælles begrebsapparat og metoder er klædt godt på til at arbejde med religionsfaglige problemstillinger i SRO og SRP. I projketperioden er der blevet arbejdet med at udvikle og afprøve fælles forløb frem mod store opgaver, primært SRO. Desuden har faget holdt oplæg om muigheden for at skrive SRO med religion som fag. Projektet har medvirket til at give faggruppen et fælles sprog og har øget sammenhængkraften.

Inddragelse af teori og metode i Religion C 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At få ideer til hvordan teori og metode kan inddrages i faget på c-niveau på en meningsfuld måde, så det ikke bliver opremsning. At øge fokus på konkrete faglige metoders anvendelse i faget – eksempelvis Smart-modellen. At bane vejen for, at religion kan indgå med tilstrækkelig vægt og pondus som fremtidigt SRP-fag. At fremme vidensdeling om faglige tilgange til arbejdet med fagets metoder i faggruppen.

Mål i projektperioden: At afprøve forskellige tilgange til systematisk, metodisk tekstanalyse i Religion i forskellige klasser på forskellige niveauer. At evaluere elevernes udbytte og læring ved denne tilgang. At udvikle faglig praksis via et læringsfællesskab (observation). At afprøve projektets potentiale på forskellige undervisningsforløb (Islam og kristendom).

Samfundsfag – Samfundsfag – fokus på samskrivning 2021

Det langsigtede mål med projektet er at samtænke individuelle og gruppeafleveringer og derved styrke elevernes skriftlige kompetence, samtidig med at læreren skal bruge mindre tid på retning af elevopgaver.
I projektperioden har deltagerne udarbejdet En progressionsplan for opgaver som samtænker, samarbejdsformer, feedback og opgavetyper.
En cirkulær model – 3 afleveringer i samme opgavetype:

  1. Gruppeaflevering med gruppefeedback og PEER Feedback (ingen karakter)
  2. Gruppeaflevering med gruppefeedback og PEER Feedback (ingen karakter)
  3. individuel opgave med lærerfeedback + karakter
Skriftlighed i samfundsfag A 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udbrede erfaringerne med aktionslæring blandt lærerne med henblik på at fremme elevernes motivation og læring og at udvikle og afprøve en progressionsplan for skriftlighed i samfundsfag, som opfylder reformkravene

Mål i projektperioden: At udvikle, afprøve og dele øvelser og opgavetyper i skriftlig samfundsfag, der kan lette arbejdet for hele faggruppen og at gennemføre tre observationer og fokuserede samtaler mhp at afprøve de enkelte øvelser og arbejdsforme.

Fælles grundforløb i samfundsfag 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udvikle et fælles grundforløb i samfundsfag som opfylder reformkravene.

Mål i projektperioden: At udvikle et Meebook-forløb til samfundsfag der kan anvendes i grundforløbet i skoleåret 2018/19.

Peer feedback i skriftlig samfundsfag 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At udvikle et træningsforløb for arbejde med skriftlighed og peer feed-back i samfundsfag som kan bruges direkte af andre lærere og evt. videreudvikles inden for andre genrer.

Mål i projektperioden: At fokusere på sammenhængen mellem undersøgelse og diskussion i skriftlig samfundsfag.

Elevmotiverende undervisning: flipped classroom & peer feedback 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At anvende flipped classroom og peer feedback til at skabe højere elevaktivitet og differentiering i samfundsfag 3.g?

Mål i projektperioden: At udvikle og afholde fælles forløb i international politik med inddragelse af flipped classroom og elev feedback. At afprøve og evaluere forskellige måder at afholde undervisning med inddragelse af flipped classroom. At anvende og evaluere forskellige metoder til peer feedback i undervisningen.

Peer feed-back i skriftlig samfundsfag 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden): At effektivisere arbejdet med skriftlige opgaver i samfundsfag, så rettetiden for læreren reduceres, samtidigt med at eleverne bliver bedre til at skrive eksamensopgaver i samfundsfag.

Mål i projektperioden: At gennemføre et skriftlighedsforløb baseret på peer feed-back på tre forskellige samfundsfagshold (A-niveau). At udarbejde materiale til forløbene. At evaluere forløbene og udarbejde anbefalinger til det videre arbejde med metoden.

Projektbaseret undervisning i samfundsfag 2017-2018

Langsigtede mål (ud over projektperioden). Formålet med projektet er at udarbejde et projektbaseret undervisningsforløb om temaet rettigheder og ligestilling, som kan anvendes af andre samfundsfagslærere. Forløbet skal på den måde kunne give kollegaer et pusterum og give input til at dække det nye faglige kerneområde ’rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene’. På længere sigt skal projektet bane vej for en ’bank’ af projektforløb, der kan virke som inspiration til samfundsfagslærerene og dermed kunne aflaste i spidsbelastningsperioder som SRP og lign.

Mål i projektperioden: Et velforberedt og afprøvet projektbaseret undervisningsforløb med temaet økonomi. Overlevering af erfaringer med projektbaseret samfundsfagsundervisning. En ’bank’ af forslag til projektbaseret undervisning i samfundsfag

Arbejde med mundtlige lydfiler i tyskundervisningen i 2.g 2018-2019

Langsigtede mål (ud over projektperioden). Eleverne skal arbejde med deres produktive sprogkompetencer med særligt fokus på mundtlig fremstilling, der kan fastholdes og på den måde have en formativ sammenhæng med en evt. eksamen i slutningen af 2.g.

Mål i projektperioden: At forbinde elevernes skriftlige viden og kunnen med deres mundtlige sprogproduktion vha. af lydoptagelser. At give eleverne stilladserede og fokuserede opgaver i mundtlighed, der peger ind i en progression ift. grammatiske problemstillinger og tematiske ordforråd. At eleverne i højere grad fik en mulighed for at formulere sig på tysk, som ikke var i klassens plenum. I højere grad at give individualiseret feedback på elevens mundtlighed.

Biologi A – temabaseret undervisning og skriftlig eksamensopgave

Projektet retter sig langsigtet mod at styrke det temabaserede arbejde på biologi A og samarbejdet med matematik, samt at forbedre elevernes skriftlige opgaver gennem typeord og nøgleord og elevfeedback, der understøttes af retteskemaer og indføring i retteteknik. I projektperioden udarbejdes 2-3 forløb, der henvender sig til 1.g biologi A og afprøves i udvalgte 1.g-klasser. Forløbene afsluttes med en skriftlig eksamensopgave, som eleverne besvarer og retter i par eller grupper

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.