Home/Om KG/Udvikling/Pædagogisk udviklingsarbejde

Udvikling og evaluering

Pædagogisk udviklingsarbejde

Vejen hertil

Pædagogisk udviklingsarbejde er en topprioritet på Køge Gymnasium, hvilket også afspejler sig i stor aktivitet med afsæt i lærernes didaktiske udviklingstrang og idéer. I perioden fra 2017 til 2020 har vi bevæget os fra en meget stor vifte af udviklingsprojekter, der har involveret mere end 100 lærere til færre mere fokuserede interessefællesskaber, hvor nogle af udviklings-pionerernes idéer er blevet konsoliderede og videreudviklede, ofte i faggrupperegi.

Vidensdeling har været helt centralt i udviklingsarbejdet og er bl.a. sikret gennem pædagogiske dage, faggruppemøder og skolens hjemmeside og intranet, hvor projekterne er beskrevet.

Nogle af udviklingsprojekterne på Køge Gymnasium har været gennemført i samarbejde med eksterne partnere. Det gælder fx i udviklingssamarbejdet 4G med gymnasierne i Greve, Virum og Rungsted og i projekt DiDak i samarbejde med Aarhus Universitet samt i Gymnasiefællesskabet med deltagelse i efteruddannelse med lærere fra hele regionen. Enkelte af udviklingsprojekterne er gennemført i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab og har resulteret i materiale, der anvendes mere alment på gymnasieskoler i hele landet.

Vejen videre

I perioden 2018-20 er der kommet mere og mere fokus på lærerteamets rolle for elevernes faglige udvikling og trivsel, og sammenhængen mellem disse faktorer. Et stort antal lærere har derfor været på kursus i klasseledelse med Ditte Gøricke Jensen, Pernille Hedegaard Bøgh som undervisere. Pædagogisk Udvalg på KG ønsker at teamarbejdet opprioriteres yderligere fremadrettet, hvilket også afspejler sig i udviklingsstrategien for 2021-2024.

Igangværende udviklingsprojekter 2021-22

I skoleåret 21/22 har Køge Gymnasium et skoleprojekt for alle 2g og 1.hf, der hedder “tæt på eleverne”, hvor en lærergruppe fra hver klasse arbejder med et selvvalgt fokus. Alle grupper mødes i løbet af året til fælles inspiration og videre udvikling af arbejdet i klasserne, med støtte fra projektledere og pædagogiske materialer. Gruppernes fokuspunkter kan ses her.

Her er et årshjul for udviklingsprojektet 21/22

Om “tæt på elevene”

PU har sammen med ledelsen søsat et flerårigt udviklingsprojekt, der i første omgang udføres i 2.g og 1.hf. Formålet med projektet er, at lærerne arbejder med fokuserede didaktiske og pædagogiske tiltag i form af aktioner i klassen. Ud fra lærernes vurderinger, skal tiltagene stile efter, at både elevernes læring, dannelse og trivsel bliver styrket. De deltagende lærere deler deres viden og erfaringer med resten af klasseteamet på klassemøder.

Dette projekt kommer forhåbentligt også eventuelle udfordringer i klassen i møde, som er opstået på baggrund af coronakrisen. Formålet med projektet er få en tilbagevenden til en mere normal skolevirkelighed via en gennemtænkt proces, hvor fokus både er på elevernes læring og trivsel samt lærernes mulighed for at løfte opgaven på en meningsfuld måde i de enkelte klasser.

Tidligere Udviklingsprojekter

De gennemførte udviklingsprojekter findes beskrevet her.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.