Udvikling

Down

Udviklingsplan

Udviklingsplanen har til formål at skabe overblik over skolens indsatser med henblik på aktuel og fremtidig prioritering og anvendelse af ressourcer. I planen anskues det kommende års udvikling – pædagogisk, kompetencemæssigt, skolemæssigt og med hensyn til trivsel. I planen er også en opfølgningsplan for det følgende skoleår.

Køge Gymnasium har i flere år arbejdet meget med pædagogisk udvikling og har omkring 25 udviklingsprojekter om året, hvor lærerne arbejder sammen om at afprøve og udvikle nye arbejdsformer, metoder og materiale til undervisningen.

Oversigt for skoleåret 18/19, klik her.

Kompetenceudviklingsstrategi

Køge Gymnasium har en kompetenceudviklingsstrategi, der skal skabe sammenhæng mellem skolens mål og medarbejdernes kompetenceudvikling og skal tydeliggøre, hvad der skal til for at nå målene. Strategien evalueres løbende og viser, hvilke kompetencer skolen vil prioritere at udvikle i den kommende periode. Der afsættes årligt en pulje til kompetenceudvikling, hvor kompetenceudviklingsstrategiens centrale mål og delmål bruges som kriterier for, hvordan ressourcerne fordeles. Hele kompetenceudviklingsstrategien kan læses her.

Evaluering og kvalitetssikring

Her finder du vores evalueringsstrategi, der fortæller, hvordan skolen laver evaluering i forhold til bekendtgørelsens krav om evalueringspraksis. Fx bliver den skriftlige evaluering af undervisningen efterbearbejdet af den enkelte lærer sammen med eleverne.

Det sker med henblik på at sikre en fælles forståelse af evalueringsresultaterne og elevernes læringsproces som forudsætning for, at læreren kan vurdere og planlægge de kommende forløb.

Ovennævnte efterbearbejdes af læreren og eleverne og bliver dernæst genstand for en didaktisk drøftelse med nærmeste leder. Formålet er at sikre en fælles forståelse af evalueringsresultaterne og lærerens videre arbejde hermed i lyset af uddannelsens, skolens og de enkelte fags mål.

Skolen har også lavet en guide til evalueringspraksis, med vejledning og eksempler. 

 

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Ifølge Lov om gymnasiale uddannelser skal gymnasierne have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Kvalitetssystemet skal indeholde procedurer for løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering, årlig selvevaluering og inddragelse af elever og lærere.

Kvalitetssystemet skal omfatte selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og elevernes overgang til videregående uddannelse.

I kvalitetssystemet skal skolens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgå.

På grund af selvevalueringen udarbejder skolen en årlig opfølgningsplan med oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål samt en handlingsplan for opfølgning og evaluering heraf.